Odricanje od drzavljanstva Bosne i Hercegovine, odricanje od BIH drzavljanstva, odricanje od drzavljanstva Bosne, Odricanje od BIH drzavljanstva, odricanje o drzavljanstva BiH, Odricanje od bosanskohercegovackog drzavljanstva, odricanje drzavljanstva BiH, odricanje bosanskog drzavljanstva cijena, preko advokata

Odricanje od Bosanskog drzavljanstva

Bosanska dijaspora

Posted 12 September 2006 - 02:19 PM

da bi stekao drzavljanstvo danske moram se odreci drzavljanstva bosne i hercegovine ehhh sad ambasada u copenhagenu mi je udaljena 480 kilometara imal ko kakvih ideja kako da to izvedem na sto jednostavniji nacin ?

ne putuje mi se za bosnu nit sam bio tamo od 1991 nit imam kome otic, svi su razasuti

imal ko kakvih ideja znatel kako da to uradim na najlaksi nacin ?

 

 

User avatar
Wolf
 
Posts: 7,493
Joined: Mon Jan 17, 2000 03:25 pm
Location: Denmark

Posted 12 September 2006 - 04:57 PM

Wolf prije svega super na tim uslovima i novom drzavljanstvu :-)

Imas za tu temu specijalizirani odvjetnički ured koji se bavi tim pitanjima od kada postoji Bosna i Hercegovina :-) mozes poslati email pa provjeri kako i sta evo ti podatci imas na stranici sve www.advokat-prnjavorac.com

a pogledaj i ovaj clanak iz novina o njima nadjoh surfanjem:

odricanje od BiH drzavljanstva

User avatar
DyyDyy
 
Posts: 6,685
Joined: Wen Dec 13, 2001 7:11 pm
Location: vienne
 

 


Posted 12 September 2006 - 08:22 PM

U Zakonu od državljanstvu BiH, aktuelnom iz 2003 godine pise slijedece:

Prestanak BiH državljanstva

Član 15.

Državljanstvo se ne može izgubiti ako bi osoba koja je u pitanju time ostala bez državljanstva (apatrid), osim u slučaju utvrđenim članom 23. stav 1.

Član 16.

Državljanstvo Bosne i Hercegovine prestaje:
a) po sili zakona,
b) odricanjem od BiH državljanstva,
c) otpustom od državljanstva BiH,

d) oduzimanjem,
e) međunarodnim sporazumom.

Član 19.

Odricanje od državljanstva BIH

1. Građanin koji je napunio 18 godina, koji živi u inostranstvu i ima državljanstvo druge države, ili mu je zagarantovano sticanje državljanstva druge države, ima pravo da se odrekne državljanstva BiH.
2. Djetetu koje živi u inostranstvu i ima državljanstvo druge države ili mu je isto zagarantovano prestaje državljanstvo Bosne i Hercegovine odricanjem na zahtjev oba roditelja kojima je državljanstvo Bosne i Hercegovine prestalo odricanjem, ili na zahtjev jednog roditelja
kojem je državljanstvo prestalo odricanjem, ako je drugi roditelj mrtav ili je izgubio roditeljsko pravo ili je stranac ili osoba bez državljanstva ili na zahtjev usvojioca ako mu je prestalo državljanstvo BiH odricanjem i odnos između usvojioca i usvojenog djeteta je odnos potpunog usvojenja. Ako je dijete starije od 14 godina, zahtijeva se njegov pristanak.
3. U slučajevima iz st. 1. i 2. ovog člana, državljanstvo Bosne i Hercegovine prestaje licu kada nadležni organ utvrdi da su ispunjeni potrebni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana i stranci dostavi obavijest o tome.

Član 20.

Odluka o odricanju od BiH državljanstva može biti poništena na zahtjev osobe koja je u pitanju a koja je napustila Bosnu i Hercegovinu, ako ta osoba nije stekla strano državljanstvo u vremenskom periodu od jedne godine od dana kad je izgubila državljanstvo odricanje od BiH državljanstva.

Član 21.

Otpust od državljanstva BiH

Otpust iz BiH državljanstva može biti odobren na osnovu zahtjeva licu koje živi na teritoriji BiH, koje ispunjava slijedeće uslove:
1. da ima 18 godina;
2. da se protiv njega ne vodi krivični postupak zbog učinjenog krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti, ili ako je osuđen na kaznu zatvora u Bosni i Hercegovini, da tu kaznu izdrži;
3. da je izmirio sve nužne doprinose, poreze ili druge zakonske obaveze plaćanja utvrđene pravnosnažnim odlukama nadležnih organa;
4. da je stekao ili mu je garantovano državljanstvo druge države;
5. da je ispunio svoje vojne obaveze.

Član 22.

Djetetu mlađem od 18 godina koje je steklo, ili kojem je zagarantovano sticanje državljanstva druge države, i koje još uvijek živi na teritoriji Bosne i Hercegovine, prestaje državljanstvo Bosne i Hercegovine otpustom na zahtjev:
1. oba roditelja čije je državljanstvo Bosne i Hercegovine prestalo otpustom;
2. jednog roditelja čije je državljanstvo BiH izgubljeno otpustom, ako drugi roditelj nije živ, ili su mu oduzeta roditeljska prava, ili je stranac ili osoba bez državljanstva;
3. jednog roditelja, koji izvršava roditeljske dužnosti i čije bosanskohercegovačko državljanstvo je izgubljeno otpustom a drugi roditelj, koji je državljanin Bosne i Hercegovine, se slaže;
4. usvojitelja ako mu je državljanstvo Bosne i Hercegovine prestalo otpustom, a odnos između usvojitelja i usvojenog djeteta predstavlja odnos potpunog usvojenja.
Ako je dijete starije od 14 godina, u st. 1., 2. i 3. zahtijeva se njegov pristanak.

Član 23.

Oduzimanje BiH državljanstva

Državljanstvo BiH može biti oduzeto u slijedećim slučajevima:
1. ako je državljanstvo Bosne i Hercegovine stečeno pomoću prevare, lažnih informacija ili skrivanjem bilo koje relevantne činjenice koja se može odnositi na podnosioca zahtjeva,
2. kad državljanin BiH vrši dobrovoljnu službu u stranim vojnim snagama uprkos pravne zabrane takve službe,
3. kad je državljanstvo BiH stečeno nakon stupanja na snagu ovog zakona, bez ispunjenja uslova iz čl. 9. i 10.
4. kada je državljanin osuđen pravosnažnom presudom suda u Bosni i Hercegovini, radi preduzimanja radnji kojima se narušavaju ustavni poredak i sigurnost Bosne i Hercegovine, ili kada je osuđen radi članstva u organizaciji koja preduzima takve radnje, pod
uslovom ad takve radnje ozbiljno štete vitalnim interesima Bosne i Hercegovine.
5. kada je državljanin osuđen pravosnažnom presudom suda u BiH za krivično djelo koje uključuje krijumčarenje vatrenog oružja, eksploziva, radioaktivnog materijala ili narkotičkih sredstava i psihogenih supstanci; ili ilegalni prijevoz i trgovinu materijalima i opremom za proizvodnju oružja ili drugih sredstava masovnog uništenja; ili ilegalan ulazak u Bosnu i Hercegovinu, ostanak ili izlazak iz BiH pojedinaca ili grupa; ili organizira ili učestvuje u trgovini ljudima i krijumčarrenjem ljudima, pod uslovom da takve radnje ozbiljno štete vitalnim interesima Bosne i Hercegovine,
6. kada je državljanin osuđen pravosnažnom presudom suda Bosne i Hercegovine za krivično djelo koje proizilazi iz aktivnosti koje se razlikuju od onih iz tač. 4 i 5 ovog člana, a koje ozbiljno štete vitalnim interesima Bosne i Hercegovine.

Član 24.

Datum prestanka

1. Državljanstvo Bosne i Hercegovine prestaje otpustom, odricanjem ili oduzimanjem sa danom slanja obavijesti osobi na koju se pravna odluka odnosi.
2. Ako mjesto prebivanja takve osobe nije poznato ili ne može biti potvrđeno, BiH državljanstvo prestaje danom objavljivanja u službenom glasilu Bosne i Hercegovine.
3. Obavijest će se objaviti u entitetskim službenim novinama.
4. Državljanstvo BiH prestaje čl. 17. i 18. ovog zakona na dan kada osoba koja je u pitanju stekne državljanstvo druge države.

 

User avatar
Cvele
 
Posts: 196
Joined: Sun May 28, 2006 11:31 am
Location: Germany

Posted 12 September 2006 - 08:51 PM

DyyDyy wrote:

Wolf prije svega super na tim uslovima i novom drzavljanstvu :-)

Imas za tu temu specijalizirani odvjetnički ured koji se bavi tim pitanjima od kada postoji Bosna i Hercegovina :-) mozes poslati email pa provjeri kako i sta evo ti podatci imas na stranici sve www.advokat-prnjavorac.com

a pogledaj i ovaj clanak iz novina o njima nadjoh surfanjem:

odricanje od BiH drzavljanstvakontaktirao sam i sve ugovorio u 30 min vremena putem emejla hvala ti puno - usluga svicarska cijena bosanska mozel bolje ? hehehehe

 

 

User avatar
Wolf
 
Posts: 7,493
Joined: Mon Jan 17, 2000 03:25 pm
Location: Denmark

Posted 16 September 2006 - 09:26 PM

Imas i ovaj tekst na stranici Ambasade BiH u Danskoj sljedece pise

POSTUPAK ODRICANJA OD BiH DRŽAVLJANSTVA

Osoba pri odricanju od BiH državljanstva, daje pisanu izjavu o odricanju od državljanstva Bosne i Hercegovine putem zastupnika ili lično na obrascu koji je pripremljen za tu namjenu kod Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine ili u Ambasadi Bosne i Hercegovine u inostranstvu.

Uz zahtjetv za odricanje od državljanstva Bosne i Hercegovine, dostavlja se:

1. Dokaz o državljanstvu druge države ili garancija za prijem u državljanstvo druge države.
2. Dokaz o trajnom boravku u inostranstvu
3. Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine ne starije od 6 mjeseci.
4. Rodni list iz Bosne i Hercegovine – izvod iz matične knjige rođenih - ne stariji od 6 mjeseci
5. Izvod iz matične knjige vjenčanih - ne stariji od 6 mjeseci.
6. Priznati presudu o razvodu braka pred nadležnim sudom Bosne i Hercegovine – za osobe čiji je brak prestao razvodom.
7. Notarski ovjerena fotokopija putne isprave Bosne i Hercegovine ili kod nadležne Ambasade BiH, odnosno uvjerenje o neposjedovanju putne isprave BiH izdate od nadležnog MUP-a u BiH.
8. Orginalnu važeću ličnu kartu Bosne i Hercegovine ili uvjerenje o neposjedovanju lične karte BiH koje izdaje nadležni MUP u Bosni i Hercegovini.
9 Orginalni dokaz o uplati administrativne takse po predmetu od 4905 dkk (danske krune).

U proceduri odricanja od BiH državljanstva za mldb lica, pored propisane izjave o odricanju, potrebna je i saglasnost roditelja za odricnanje od BiH državljanstva za malodobna lica, a ako je djete starije od 14g. Potrebna je i njegova saglasnost za odricanje od državljanstva Bosne i Hercegovine.

Ako je drugi roditelj strani državljanin, za njega se prilaže uvjerenje o državljanstvu druge države, a ako je drugi roditelj umro, za njega se prilaže izvod iz matične knjige umrlih.

Napomene za proceduru odricanja od BiH državljanstva:

- Sva lica koja se odriču državljanstva Bosne i Hercegovine moraju imati određen JMB.
- Orginalna lična karta BiH mora se dostaviti od strane nadležnog DKP-a, uz predmet odricanja, sa odgovarajućom konstatacijom u propratnom aktu (samo za odrasle).
- Kod lica koja su mijenjala prezime, zaključenjem braka ili na drugi način, vjenčano, odnosno na drugi način promijenjeno prezime, mora biti upisano u uvjerenju o državljanstvu Bosne i Hercegovine, kao i rodnom listu Bosne i Hercegovine.

April, 2006.g.User avatar
Angel
 
Posts: 3,971
Joined: Mon Mar 31, 2003 9:43 am
Location: Asia

Posted 16 September 2006 - 09:59 PM

Korisne informacije, lajk !

User avatar
Lion
 
Posts: 1,112
Joined: Mon Dec 19, 2005 8:25 pm
Location: Irska

Posted 19 September 2006 - 04:22 AM

 

Kakvo ba odricanje - vrati se ti u bosnu pa radi za hranu i rezije :-)

OSTAJTE OVDJE

Ostajte ovdje!... Sunce tuđeg neba
Neće vas grijat ko što ovo grije;
Grki su tamo zalogaji hljeba
Gdje svoga nema i gdje brata nije.

Od svoje majke ko će naći bolju?!
A majka vaša zemlja vam je ova;
Bacite pogled po kršu i polju,
Svuda su groblja vaših pradjedova.

Za ovu zemlju oni behu divi,
Uzori svijetli, što je branit znaše,
U ovoj zemlji ostanite i vi,
I za nju dajte vrelo krvi vaše.

Ko pusta grana, kad jesenja krila
Trgnu joj lisje i pokose ledom,
Bez vas bi majka domovina bila;
A majka plače za svojijem čedom.

Ne dajte suzi da joj s oka leti,
Vrat'te se njojzi u naručja sveta;

Odricanje od bosanskog drzavljanstva
Živite zato da možete mrijeti
Na nijemom polju gdje vas slava sreta!

Ovde vas svako poznaje i voli,
A tamo niko poznati vas neće;
Bolji su svoji krševi i goli
No cvijetna polja kud se tuđin kreće. 2017

Ovdje vam svako bratski ruku steže -
U tuđem svijetu za vas pelen cvjeta;
Za ove krše sve vas, sve vas veže:
Ime i jezik, bratstvo, i krv sveta.

Ostajte ovdje!... Sunce tuđeg neba
Neće vas grijat ko što ovo grije, -
Grki su tamo zalogaji hljeba
Gdje svoga nema i gdje brata nije...


Aleksa Šantić

 

 


User avatar
kingofworld
 
Posts: 19,997
Joined: Sun May 2, 1999 8:14 pm
Location: Dijaspora


Posted 22 September 2006 - 06:27 PM

Wolf wrote:
kontaktirao sam i sve ugovorio u 30 min vremena putem emejla hvala ti puno - usluga svicarska cijena bosanska mozel bolje ? heheheheMilo mi je da sam ti mogla pomoci

User avatar
DyyDyy
 
Posts: 6,685
Joined: Wen Dec 13, 2001 7:11 pm
Location: vienneReturn to Dijaspora

Who is online
Users browsing this forum: 2 guest
Tags: odricanje od bosanskog drzavljanstva, odricanje od drzavljanstva bosne i hercegovine, odricanje od BiH drzavljanstva preko advokata, odricanje od drzavljanstva BiH, Odreci se BH drzavljanstva, odricanje od državljanstva Bosne i Hercegovine, odricanje od BH državljanstva, odricanje bosanskohercegovackog drzavljanstva, odricanje od BH državljanstva, odricanje iz državljanstva Bosne i Hercegovine, odricanje državljanstva Republike Bosne i Hercegovine, sektor za drzavljanstvo i putne isprave BiH, izjava za odricanje od bosanskog drzavljanstva, odricanje od bosanskog državljanstva cijena