Pronađeno 613 rezultata

Napredno pretraživanje

Postao/la Bannerman
pet svi 15, 2020 4:03 pm
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o udruženjima i fondacijama Republike Srpske
Odgovorite: 0
Pogledano: 468
 
Idite na post

Zakon o udruženjima i fondacijama Republike Srpske

ZAKON O UDRUŽENJIMA I FONDACIJAMA REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2001 i 42/2005) Glava I OPŠTE ODREDBE Član 1 Zakonom o udruženjima i fondacijama (u daljem tekstu: Zakon) uređuje se osnivanje, registracija, unutrašnja organizacija i prestanak rada udruženja i fondacija. Član 2 ...
Postao/la Bannerman
pet svi 15, 2020 4:02 pm
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Republike Srpske
Odgovorite: 0
Pogledano: 428
 
Idite na post

Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Republike Srpske

ZAKON O ZAŠTITI I POSTUPANjU SA DJECOM I MALOLjETNICIMA U KRIVIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010 i 61/2013) I - OSNOVNE ODREDBE Predmet i primjena Zakona Član 1 Ovim zakonom se utvrđuju posebna pravila postupanja prema djeci koja se nalaze u sukobu sa zakonom, m...
Postao/la Bannerman
pet svi 15, 2020 4:00 pm
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske
Odgovorite: 0
Pogledano: 438
 
Idite na post

Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", 53/2012, 91/2017 i 66/2018) DIO PRVI I - OSNOVNE ODREDBE 1. Osnovna načela Primjena pravila krivičnog postupka Član 1 Ovim zakonom utvrđuju se pravila krivičnog postupka po kojima su dužni da postupaju sudovi, javni tužilac (u...
Postao/la Bannerman
pet svi 15, 2020 3:59 pm
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o komunalnoj policiji Republike Srpske
Odgovorite: 0
Pogledano: 412
 
Idite na post

Zakon o komunalnoj policiji Republike Srpske

ZAKON O KOMUNALNOJ POLICIJI ("Sl. glasnik RS", br. 28/2013) I - OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizovanje komunalne policije (u daljem tekstu: Policija), obavljanje komunalno-inspekcijskog nadzora, nadležnost Policije, radnopravni status komunalnog policajca, način i po...
Postao/la Bannerman
ned svi 10, 2020 12:17 pm
Forum: BiH Pravo
Tema: ZAKON O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA FBiH
Odgovorite: 0
Pogledano: 484
 
Idite na post

ZAKON O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA FBiH

ZAKON O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA «Službene novine Federacije BiH od 09.05.2020 DIO PRVI – UVODNE ODREDBE Članak 1. Predmet Ovim zakonom propisuju se: subvencioniranja doprinosa za obavezna osiguranja, obustava obračuna i plaćanja zatezne kamate na javne prihode, ukidanje obaveza...
Postao/la Bannerman
sri svi 06, 2020 2:52 pm
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o komunalnim taksama Republike Srpske
Odgovorite: 0
Pogledano: 462
 
Idite na post

Zakon o komunalnim taksama Republike Srpske

ZAKON O KOMUNALNIM TAKSAMA REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2012) Član 1 Ovim zakonom utvrđuju se i uređuju osnovni elementi sistema komunalnih taksi, predmet taksene obaveze, obveznik plaćanja komunalne takse (u daljem tekstu: obveznik), kao i oslobađanja od plaćanja komunalne ta...
Postao/la Bannerman
sri svi 06, 2020 2:51 pm
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o komunalnoj policiji Republike Srpske
Odgovorite: 0
Pogledano: 461
 
Idite na post

Zakon o komunalnoj policiji Republike Srpske

ZAKON O KOMUNALNOJ POLICIJI ("Sl. glasnik RS", br. 28/2013) I - OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizovanje komunalne policije (u daljem tekstu: Policija), obavljanje komunalno-inspekcijskog nadzora, nadležnost Policije, radnopravni status komunalnog policajca, način i pos...
Postao/la Bannerman
sri svi 06, 2020 2:50 pm
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske
Odgovorite: 0
Pogledano: 470
 
Idite na post

Zakon o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske

ZAKON O KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 66/2013) Član 1 Ovim zakonom uređuju se pojam, sadržaj i primjena klasifikacije djelatnosti Republike Srpske. Član 2 Odredbe ovog zakona i propisa koji se donose na osnovu njega usklađene su sa propisima o klasifikac...
Postao/la Bannerman
sri svi 06, 2020 2:44 pm
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske
Odgovorite: 0
Pogledano: 439
 
Idite na post

Zakon o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske

ZAKON O IZVRŠENjU KRIVIČNIH I PREKRŠAJNIH SANKCIJA REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018) GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom propisuju se način osnivanja i organizacija ustanova za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija, radni odnosi i prava po osnovu rada, nadzor na...
Postao/la Bannerman
sri svi 06, 2020 2:42 pm
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o izvršnom postupku Republike Srpske
Odgovorite: 0
Pogledano: 462
 
Idite na post

Zakon o izvršnom postupku Republike Srpske

ZAKON O IZVRŠNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2003, 85/2003, 64/2005, 118/2007, 29/2010, 57/2012, 67/2013, 98/2014, 5/2017 - odluka US, 58/2018 - rješenje US BiH i 66/2018) Dio prvi I - OSNOVNE ODREDBE Sadržaj zakona Član 1 (1) Ovim zakonom uređuje se postupak po kojem sudovi u Repub...
Postao/la Bannerman
sri svi 06, 2020 2:41 pm
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o inspekcijama Republike Srpske
Odgovorite: 0
Pogledano: 483
 
Idite na post

Zakon o inspekcijama Republike Srpske

ZAKON O INSPEKCIJAMA REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020) GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se obavljanje inspekcijskog nadzora u okviru inspekcijskog sistema, nadležnost inspekcijskih organa, inspekcijska zvanja i radnopravni status inspektora, ovlašćenja, pr...
Postao/la Bannerman
sri svi 06, 2020 2:40 pm
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o investicionim fondovima Republike Srpske
Odgovorite: 0
Pogledano: 411
 
Idite na post

Zakon o investicionim fondovima Republike Srpske

ZAKON O INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2006, 82/2015 i 94/2019) I - OSNOVNE ODREDBE 1. Određenje pojmova Član 1 Ovim zakonom propisuju se: a) uslovi osnivanja i rada investicionih fondova i društava za upravljanje investicionim fondovima, b) emisije i prodaja udjela i ak...
Postao/la Bannerman
sri svi 06, 2020 2:35 pm
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o građevinskom zemljištu Republike Srpske
Odgovorite: 0
Pogledano: 447
 
Idite na post

Zakon o građevinskom zemljištu Republike Srpske

ZAKON O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2006, 38/2011 - odluka US i 40/2013 - dr. zakon) Čl. 1 - 43* (prestali da važe) Član 44 (1) Stupanjem na snagu ovog zakona, po sili zakona prestaje državno vlasništvo na građevinskom zemljištu koje nije privedeno na...
Postao/la Bannerman
sri svi 06, 2020 2:34 pm
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o gasu Republike Srpske
Odgovorite: 0
Pogledano: 416
 
Idite na post

Zakon o gasu Republike Srpske

ZAKON O GASU ("Sl. glasnik RS", br. 22/2018) I - OSNOVNE ODREDBE Član 1 (1) Ovim zakonom uređuju se način organizovanja, regulacija i funkcionisanje sektora prirodnog gasa, uslovi za uredno, kvalitetno i sigurno snabdijevanje kupaca prirodnog gasa, način obavljanja djelatnosti iz sektora p...
Postao/la Bannerman
sri svi 06, 2020 2:33 pm
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o finansiranju poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti
Odgovorite: 0
Pogledano: 474
 
Idite na post

Zakon o finansiranju poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti

ZAKON O FINANSIRANjU POSLOVA PREMJERA I USPOSTAVLjANjA KATASTRA NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 20/2007 i 92/2009) Član 1 Ovim zakonom uređuju se izvori i način obezbjeđivanja sredstava potrebnih za finansiranje poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti iz Programa posl...
Postao/la Bannerman
uto svi 05, 2020 11:18 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o evidencijama u oblasti rada i zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
Odgovorite: 0
Pogledano: 450
 
Idite na post

Zakon o evidencijama u oblasti rada i zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/1994 i 64/2006) I - OPŠTE ODREDBE Član 1 U oblasti rada i zdravstvenog osiguranja u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Republika) ustanovljavaju se evidencije koje sadrže statističke podatke od intere...
Postao/la Bannerman
uto svi 05, 2020 11:16 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o eksproprijaciji Republike Srpske
Odgovorite: 0
Pogledano: 435
 
Idite na post

Zakon o eksproprijaciji Republike Srpske

ZAKON O EKSPROPRIJACIJI REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2006, 37/2007, 66/2008 - ispr., 110/2008 i 106/2010 - odluka US, 121/2010 - odluka US, 2/2015 - odluka US i 79/2015) I - OCHOBHE ОДРEДБE Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi, način i postupak eksproprijacije nepokretnost...
Postao/la Bannerman
uto svi 05, 2020 11:15 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o električnoj energiji Republike Srpske
Odgovorite: 0
Pogledano: 448
 
Idite na post

Zakon o električnoj energiji Republike Srpske

ZAKON O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2008 - prečišćen tekst, 34/2009, 92/2009 i 1/2011) I - OSNOVNE ODREDBE Član 1 Zakon o električnoj energiji (Zakon) uspostavlja pravila za proizvodnju i distribuciju električne energije na prostoru Republike Srpske i do...
Postao/la Bannerman
uto svi 05, 2020 11:14 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o energetici Republike Srpske
Odgovorite: 0
Pogledano: 421
 
Idite na post

Zakon o energetici Republike Srpske

ZAKON O ENERGETICI REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2009) I - OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se osnovi energetske politike Republike Srpske, donošenje strategije razvoja energetike, planova, programa i drugih akta za njeno sprovođenje, osnovna pitanja regulisanja i ...
Postao/la Bannerman
uto svi 05, 2020 11:13 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o evidencijama u oblasti rada i zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
Odgovorite: 0
Pogledano: 481
 
Idite na post

Zakon o evidencijama u oblasti rada i zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/1994 i 64/2006) I - OPŠTE ODREDBE Član 1 U oblasti rada i zdravstvenog osiguranja u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Republika) ustanovljavaju se evidencije koje sadrže statističke podatke od intere...
Postao/la Bannerman
uto svi 05, 2020 11:12 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o državnim službenicima Republike Srpske
Odgovorite: 0
Pogledano: 441
 
Idite na post

Zakon o državnim službenicima Republike Srpske

ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 118/2008, 117/2011, 37/2012 i 57/2016) I - OSNOVNE ODREDBE Član 1 (1) Ovim zakonom uređuju se radno-pravni status državnih službenika u republičkim organima uprave Republike Srpske (u daljem tekstu: republički organi up...
Postao/la Bannerman
uto svi 05, 2020 11:06 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o deviznom poslovanju Republike Srpske
Odgovorite: 0
Pogledano: 494
 
Idite na post

Zakon o deviznom poslovanju Republike Srpske

ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2003, 123/2006, 92/2009, 20/2014 i 20/2018) I - OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se plaćanje i naplaćivanje između rezidenata i nerezidenata i prenos sredstava plaćanja, plaćanje i naplaćivanje između rezidenata u stranim sreds...
Postao/la Bannerman
uto svi 05, 2020 11:05 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o doprinosima Republike Srpske
Odgovorite: 0
Pogledano: 443
 
Idite na post

Zakon o doprinosima Republike Srpske

ZAKON O DOPRINOSIMA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017 i 112/2019) I - OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se sistem obaveznih doprinosa (u daljem tekstu: doprinosi) za finansiranje penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, osiguranja od nezaposlenosti i dječje zaš...
Postao/la Bannerman
uto svi 05, 2020 11:04 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o budžetskom sistemu Republike Srpske
Odgovorite: 0
Pogledano: 477
 
Idite na post

Zakon o budžetskom sistemu Republike Srpske

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 121/2012, 52/2014, 103/2015 i 15/2016) I - OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se budžetski sistem Republike Srpske (u daljem tekstu: Republika), priprema, planiranje, način izrade, donošenje i izvršenje budžeta Rep...
Postao/la Bannerman
uto svi 05, 2020 11:03 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske
Odgovorite: 0
Pogledano: 418
 
Idite na post

Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske

ZAKON O BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2011) I - OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se upravljanje bezbjednošću saobraćaja, osnivanje, rad i nadležnosti Savjeta za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske i Agencije za bezbjednost sao...

Napredno pretraživanje