Avatar
Bannerman
Postovi: 648
Pridružen/a: sub ruj 13, 2014 11:46 am
Lokacija: Berlin, Njemačka

Zakon o preuzimanju akcionarskih društava Republike Srpske

ZAKON O PREUZIMANjU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA Republike Srpske
("Sl. glasnik Republike Srpske", br. 65/2008, 92/2009, 59/2013 i 19/2019 - odluka US)I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se postupak preuzimanja akcionarskih društava, uslovi za davanje ponude za preuzimanje, prava i obaveze učesnika u postupku, kao i nadzor nad sprovođenjem postupka preuzimanja akcionarskih društava.

Član 2

(1) Pojedini izrazi korišćeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

a) emitent je akcionarsko društvo koje je osnovano ili emituje akcije javnom ponudom u smislu Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, kao i akcionarsko društvo nastalo u postupku svojinske transformacije u smislu zakona kojim se uređuje privatizacija državnog kapitala u preduzećima, koje je predmet preuzimanja,

b) ponuda za preuzimanje emitenta je javna ponuda za kupovinu svih akcija emitenta s pravom glasa, uz uslove i na način određen ovim zakonom,

v) ponudilac je fizičko ili pravno lice koje je u skladu s ovim zakonom obavezno da objavi ponudu za preuzimanje ili namjerava da izvrši preuzimanje i objavi ponudu za preuzimanje iako to nije obavezno u skladu s ovim zakonom,

g) sticalac je fizičko ili pravno lice koje stiče ili je steklo akcije emitenta koje daju pravo glasa,

d) akcije s pravom glasa su sve akcije emitenta emitovane s pravom glasa, nezavisno od toga da li je to pravo ograničeno i

đ) akcije su akcije stečene upisom prenosa akcija na račun sticaoca u Centralnom registru hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: Registar).

(2) Izuzetno od odredbe stava 1. tačka a) ovog člana pod emitentom se ne podrazumijeva zatvoreni investicioni fond osnovan u skladu sa propisima kojima se uređuje osnivanje i poslovanje investicionih fondova.

Član 3

Načela u postupku preuzimanja:

a) svi akcionari emitenta na koje se odnosi ponuda za preuzimanje imaju ravnopravan položaj u postupku preuzimanja,

b) akcionarima emitenta na koje se odnosi ponuda mora se obezbijediti dovoljno informacija i vremena za odlučivanje o ponudi,

v) uprava emitenta dužna je da postupa u najboljem interesu emitenta i ne smije da utiče na donošenje odluke o prihvatanju ponude,

g) ponudilac i emitent dužni su da sprovedu postupak preuzimanja u što kraćem roku, a emitent ne smije duže vrijeme od predviđenog biti ograničen u svom poslovanju,

d) trgovanje hartijama od vrijednosti ponudioca, emitenta i drugih učesnika u ponudi za preuzimanje ne smije izazvati poremećaj na tržištu i

đ) ponudilac je obavezan da prije podnošenja zahtjeva za odobrenje objavljivanja ponude obezbijedi sredstva za plaćanje akcija koje su predmet ponude.

II - OBJAVLjIVANjE PONUDE I KONKURENTSKA PONUDA

Član 4

(1) Lice koje neposredno ili posredno putem zajedničkog djelovanja stekne akcije emitenta kojima, zajedno s akcijama koje već ima, prelazi procenat od 30% od ukupnog broja glasova koje daju akcije emitenta s pravom glasa, izuzimajući akcije emitovane s pravom glasa koje su u posjedu emitenta (sopstvene akcije), obavezno je da o sticanju odmah obavijesti emitenta, Komisiju za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija), berzu i javnost, te objavi ponudu za preuzimanje, pod uslovima i na način određen ovim zakonom.

(2) Lice koje je na osnovu ponude za preuzimanje steklo manje od 75% od ukupnog broja glasova koje daju akcije emitenta s pravom glasa, u slučaju daljeg sticanja akcija istog emitenta, neposredno ili posredno putem zajedničkog djelovanja obavezno je da objavi ponudu za preuzimanje.

(3) Ako je lice koje je na osnovu ponude za preuzimanje steklo 75% ili više od ukupnog broja glasova koje daju akcije emitenta s pravom glasa, a naknadno otuđilo akcije emitenta tako da ponovo ima manje od 75% od ukupnog broja glasova koje daju akcije emitenta s pravom glasa, u slučaju daljeg sticanja akcija istog emitenta pod uslovima iz stava 1. ovog člana, obavezno je da objavi ponudu za preuzimanje.

(4) Obavještenje iz stava 1. ovog člana i člana 5. stav 2. ovog zakona mora sadržavati podatke iz člana 13. stav 1. t. a), b), v), g) i đ) ovog zakona, te izjavu ponudioca da će u zakonom propisanom roku objaviti ponudu za preuzimanje. Obavještenje se objavljuje na način propisan ovim zakonom.

(5) Obaveza obavještavanja iz stava 1. ovog člana na odgovarajući način primjenjuje se uvijek kad za ponudioca nastane obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje.

(6) Posrednim sticanjem akcija emitenta, u smislu ovog člana, smatra se sticanje kontrole u smislu člana 30. ovog zakona.

Član 5

(1) Lice koje nije obavezno da objavi ponudu za preuzimanje u skladu sa odredbama ovog zakona, a namjerava da izvrši preuzimanje, ponudu za preuzimanje može objaviti samo pod uslovima i na način određen ovim zakonom.

(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, lice koje namjerava izvršiti preuzimanje obavezno je da o namjeri objavljivanja ponude za preuzimanje obavijesti emitenta, Komisiju, berzu i javnost.

(3) Obavještavanjem javnosti o namjeri iz stava 2. ovog člana za lice koje namjerava da izvrši preuzimanje nastaje obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje pod uslovima i na način utvrđen ovim zakonom.

Član 6

(1) Nije dozvoljena ponuda ili opšta ponuda upućena akcionarima emitenta s ciljem sticanja akcija emitenta s pravom glasa ako nakon takvog sticanja nastaje obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje.

(2) Nije dozvoljen javni ili drugi poziv upućen akcionarima emitenta na davanje ponude s ciljem sticanja akcija emitenta s pravom glasa, ako tim sticanjem nastaje obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje.

Član 7

Dok ponudilac ne sprovede postupak preuzimanja u skladu sa odredbama ovog zakona, njegove akcije i akcije lica koja s njim zajednički djeluju ne daju pravo glasa.

Član 8

(1) Sticalac nije obavezan da objavi ponudu za preuzimanje ako:

a) stekne akcije emitenta nasljeđivanjem,

b) stekne akcije emitenta diobom zajedničke imovine bračnih drugova,

v) stekne akcije emitenta na osnovu ugovora o poklonu zaključenog između roditelja i djece, poklonodavca i unuka, bračnih drugova i srodnika u pobočnoj liniji zaključno do drugog stepena,

g) stekne akcije emitenta prilikom povećanja osnovnog kapitala u postupku emisije novih akcija, a skupština emitenta na kojoj se donosi odluka o povećanju osnovnog kapitala odobri da sticalac može steći akcije s pravom glasa bez obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi tim sticanjem za sticaoca nastala obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje,

d) stekne akcije emitenta u postupku emisije na osnovu korišćenja prava preče kupovine,

đ) stekne akcije emitenta kao stečajnog dužnika u stečajnom postupku,

e) stekne akcije emitenta postupkom naplate potraživanja obezbijeđenog založnim pravom pod uslovom da predmetne akcije proda u roku od godinu dana od dana sticanja,

ž) stekne akcije emitenta u postupku spajanja preduzeća,

z) stekne akcije promjenom oblika organizovanja preduzeća,

i) stekne akcije emitenta kupovinom u procesu svojinske transformacije pod uslovom da prethodno nije sticao akcije posredstvom berze ili zaključenjem blok posla,

j) stekne akcije emitenta, a ostane nepromijenjen procenat od ukupnog broja glasova koje daju akcije emitenta s pravom glasa u vlasništvu sticaoca i lica sa kojima zajednički djeluje,

j1) je udio glasačkih prava drugog akcionara ili drugih akcionara koji zajednički djeluju prema emitentu, stečen na osnovu sprovedenog postupka preuzimanja, veći od udjela u glasačkim pravima sticaoca i

k) ako je to utvrđeno posebnim propisom ili je takvim propisom sticalac ograničen u sticanju akcija emitenta.

(2) Odobrenje iz stava 1. tačka g) ovog člana skupština emitenta daje tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih ili predstavljenih akcionara, uključujući glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pisanim putem na skupštini, ne računajući glasove sticalaca i lica koja s njima zajednički djeluju.

(3) Ako lice koje stekne akcije na način iz stava 1. ovog člana dalje stiče akcije istog emitenta, obavezno je da objavi ponudu za preuzimanje.

Član 9

(1) Berzanski posrednik, kao sticalac, nije obavezan da objavi ponudu za preuzimanje ako stekne akcije emitenta po osnovu dilerskog posla, posla podrške tržištu (market makinga) ili preuzimanja emisije (underwritinga), pod uslovom da ih proda u roku od šest mjeseci od dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

(2) O izvršenom sticanju, odnosno prodaji hartija od vrijednosti u smislu stava 1. ovog člana berzanski posrednik obavezan je da obavijesti Komisiju, berzu i emitenta u roku od sedam dana od dana sticanja, odnosno izvršene prodaje.
https://www.anwalt-bih.de
Član 10

(1) Ponudu za preuzimanje i svaku izmjenu ponude ponudilac je obavezan da objavi najmanje u jednim dnevnim novinama koje se redovno prodaju na cijelom području Republike Srpske, u tiražu koji nije manji od 5.000 primjeraka, a u roku od sedam dana od dana prijema rješenja iz člana 22. stav 2. i člana 23. stav 4. ovog zakona.

(2) Nakon objavljivanja ponude, ponudilac može dodatno da objavljuje ponudu isključivo u tekstu koji je odobrila Komisija, sa obaveznom naznakom datuma isteka roka važenja ponude.

(3) Ponudu za preuzimanje i svaku izmjenu ponude ponudilac je obavezan da dostavi emitentu, Registru, berzi i drugom uređenom javnom tržištu na kojem se trguje akcijama emitenta, najkasnije istog dana kad oglašivačima daje narudžbe za objavljivanje.

(4) Rok važenja ponude računa se od dana objavljivanja.

(5) Valjana je i ponuda objavljena nakon isteka roka za objavljivanje.

(6) Akcionaru koji to zahtijeva emitent je obavezan dati sve informacije kojima raspolaže u vezi s ponudom za preuzimanje.

Član 11

(1) Konkurentska ponuda za preuzimanje je ponuda koju po višoj cijeni u odnosu na cijenu iz ponude može dati svako pravno ili fizičko lice, u skladu sa odredbama ovog zakona.

(2) Lice koje objavljuje konkurentsku ponudu za preuzimanje obavezno je da o namjeri objavljivanja konkurentske ponude za preuzimanje obavijesti emitenta, Komisiju, berzu i javnost, te da podnese Komisiji zahtjev za odobrenje objavljivanja konkurentske ponude u roku od sedam dana od dana objavljivanja ponude za preuzimanje.

(3) Obavještavanjem javnosti o namjeri iz stava 2. ovog člana za ponudioca nastaje obaveza objavljivanja konkurentske ponude za preuzimanje pod uslovima i na način utvrđen ovim zakonom.

(4) Komisija će o zahtjevu ponudioca iz stava 2. ovog člana donijeti rješenje u roku od sedam dana od dana prijema urednog zahtjeva.

(5) Konkurentska ponuda za preuzimanje može se objaviti samo nakon objavljivanja ponude i najkasnije deset dana prije isteka roka važenja ponude za preuzimanje.

Član 12

(1) Objavljenu ponudu za preuzimanje ponudilac može povući u slučaju:

a) konkurentske ponude za preuzimanje i

b) stečaja emitenta.

(2) Odredbe stava 1. ovog člana na odgovarajući način se primjenjuju na povlačenje konkurentske ponude.

(3) Povlačenje ponude za preuzimanje ponudilac mora objaviti na način propisan za objavljivanje ponude za preuzimanje, najkasnije pet dana prije isteka roka važenja ponude za preuzimanje i o njenom povlačenju bez odgađanja obavijestiti emitenta, Komisiju, berzu i Registar.

III - SADRŽAJ I USLOVI PONUDE ZA PREUZIMANjE

Član 13

(1) Ponuda za preuzimanje sadrži:

a) firmu, sjedište i poslovnu adresu emitenta,

b) osnovni kapital emitenta, klasu, broj i nominalnu vrijednost akcija emitenta,

v) firmu, sjedište i poslovnu adresu, odnosno ime i prezime i adresu ponudioca i lica s kojima ponudilac zajednički djeluje,

g) sve podatke, uključujući broj glasova u apsolutnom i procentualnom iznosu, o svim akcijama emitenta koje pripadaju ponudiocu, uključujući i akcije lica s kojima ponudilac zajednički djeluje,

d) jasnu i nedvosmislenu izjavu da se ponuda daje svim akcionarima emitenta koji su vlasnici akcija s pravom glasa, te da se ponudilac obavezuje da kupi sve akcije s pravom glasa, pod propisanim i objavljenim uslovima,

đ) cijenu koju se ponudilac obavezuje da plati po akciji, uz obrazloženje načina njenog utvrđivanja,

e) rok i način plaćanja, kao i podatke o načinu obezbjeđenja sredstava za plaćanje akcija na koje se odnosi ponuda za preuzimanje,

ž) način raspodjele akcija deponovanih u postupku preuzimanja emitenta na ponudioca i lica koja zajednički djeluju s njim u postupku preuzimanja,

z) firmu, sjedište i poslovnu adresu berzanskog posrednika ponudioca,

i) rok važenja ponude,

j) detaljna uputstva o načinu i posljedicama deponovanja akcija, te drugim pravima i obavezama akcionara koji deponuju akcije, a posebno pravo akcionara da povlačenjem deponovanih akcija odustane od prihvatanja ponude za preuzimanje,

k) planove, ciljeve i namjere ponudioca i njegove namjere u vezi sa emitentom koji se preuzima u slučaju uspjeha javne ponude i moguće posljedice izvršenja planova na politiku zapošljavanja i promjene u vezi sa mjestima u kojima društvo obavlja djelatnost,

l) izjavu o postojanju, kao i sadržaj sporazuma s članovima uprave ako postoji i

lj) ostale uslove ponude određene ovim zakonom ili propisima Komisije.

(2) Uz ponudu koju dostavlja Komisiji ponudilac je obavezan da priloži u originalu ili ovjerenoj fotokopiji sljedeće isprave:

a) izvod iz sudskog registra ako je ponudilac pravno lice, odnosno ovjerenu fotokopiju lične karte ako je ponudilac fizičko lice;

b) isprave o pravnom poslu kojim su stečene akcije emitenta u periodu od godinu dana prije dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, a u slučaju sticanja akcija emitenta suprotno odredbama člana 25. ovog zakona, i isprave o tom pravnom poslu;

v) bankarsku garanciju ili ugovor o kreditu ili ugovor o otvaranju namjenskog računa sa dokazom o uplati sredstava, za namjenu plaćanja akcija;

g) ugovor sa Registrom o deponovanju akcija;

d) ugovor ili drugu odgovarajuću ispravu o posredovanju, odnosno zastupanju u postupku preuzimanja akcionarskog društva, s tim da punomoćnik može biti advokat ili pravno lice ovlašćeno za poslovanje sa hartijama od vrijednosti;

đ) izjavu o postojanju / nepostojanju lica sa kojima zajednički djeluje prema emitentu, uz navođenje tih lica ukoliko postoje i sporazum o načinu raspodjele akcija deponovanih u postupku preuzimanja emitenta na lica koja zajednički djeluju u istom postupku;

e) potvrdu berze ili drugog uređenog tržišta o prosječnoj cijeni iz člana 15. stav 4. ovog zakona;

ž) prethodnu saglasnost nadležnog organa, u slučajevima kada je to propisano;

z) ukoliko je ponudilac pravno ili fizičko lice sa sjedištem, odnosno prebivalištem ili trajnim boravištem u inostranstvu:

1) izjavu kojom imenuje punomoćnika (firma, sjedište, poslovna adresa, odnosno ime i prezime i adresa) za dostavu pismena u Republici Srpskoj, s tim da punomoćnik može biti advokat ili pravno lice ovlašćeno za poslovanje s hartijama od vrijednosti,

2) izvod iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljiv organizacioni oblik, sjedište, poslovna adresa, popis lica ovlašćenih za zastupanje, ne stariji od 30 dana od dana dostavljanja zahtjeva za izdavanje prethodne saglasnosti, preveden od ovlašćenog sudskog tumača na jedan od službenih jezika koji su u upotrebi u Republici Srpskoj;

i) dokaz o uplati naknade Komisiji i

j) ostalu dokumentaciju po zahtjevu Komisije.

(3) Za istinitost, tačnost i potpunost podataka objavljenih u ponudi za preuzimanje odgovorna su sva lica koja su učestvovala u izradi ili pripremi ponude za preuzimanje.

(4) Za štetu koja je nastala zbog neistinitih, netačnih i nepotpunih podataka u ponudi za preuzimanje solidarno su odgovorna lica iz stava 3. ovog člana.

Član 14

(1) Rok važenja ponude za preuzimanje je 30 dana od dana objavljivanja. U slučaju objavljivanja konkurentskih ponuda, ponudilac može produžiti rok ponude za preuzimanje sve do isteka roka važenja konkurentskih ponuda.

(2) U slučaju objavljivanja izmjene ponude za preuzimanje, rok važenja ponude produžava se za deset dana, s tim da ukupan rok važenja ponude ne može biti duži od 60 dana, osim u slučaju produženja roka zbog objavljivanja konkurentskih ponuda.

Član 15

(1) Ponuđena cijena ne može biti niža od najviše cijene po kojoj je ponudilac ili lice koje s njim zajednički djeluje steklo akcije s pravom glasa u periodu od godinu dana prije dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako je ispunjen kriterijum likvidnosti.

(2) Ako je ponuđena cijena iz stava 1. ovog člana niža od prosječne cijene ostvarene na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu, ponudilac mora ponuditi najmanje prosječnu cijenu ostvarenu na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu.

(3) Ako ponudilac ili lice s kojim zajednički djeluje nije u periodu od godinu dana prije dana nastanka obaveze steklo akcije emitenta koje su predmet ponude, cijena u ponudi ne smije biti niža od prosječne cijene ostvarene na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu.

(4) Prosječna cijena akcija na berzi ili drugom uređenom tržištu izračunava se kao ponderisana aritmetička sredina zaključnih cijena u posljednjih šest mjeseci prije nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje ako je ispunjen kriterijum likvidnosti.

(4a) Kriterijum likvidnosti iz stava 4. ovog člana ispunjen je u slučaju da je u tom periodu obim prometa akcijama te klase na tržištu hartija od vrijednosti predstavljao najmanje 3% ukupnog broja emitovanih akcija te klase i da je najmanje u tri mjeseca tog perioda ostvareni obim prometa iznosio najmanje 1% ukupnog broja emitovanih akcija te klase na mjesečnom nivou, izuzimajući ponude za preuzimanje i blok poslove.

(4b) U slučaju da akcije emitenta nisu likvidne u skladu sa stavom 4a. ovog člana, ponudilac je obavezan da u ponudi za preuzimanje akcionarima kao najmanju ponudi najvišu od sljedećih vrijednosti:

a) cijenu iz stava 1. ovog člana ili

b) knjigovodstvenu vrijednost akcija s pravom glasa, utvrđenu na dan posljednjeg godišnjeg finansijskog izvještaja.

(5) Izuzetno od stava 4. ovog člana, u slučaju da je ponudilac stekao akcije u postupku emisije, prosječna cijena akcija na berzi ili drugom uređenom tržištu izračunava se kao ponderisana aritmetička sredina zaključnih cijena u posljednjih šest mjeseci prije dana donošenja odluke o emisiji.

(6) Ako ponudilac ili lice s kojim zajednički djeluje, suprotno odredbama člana 25. ovog zakona, stekne akcije s pravom glasa, po cijeni višoj od cijene utvrđene na način iz st. 1. do 4. i 4b ovog člana, obavezan je da u ponudi za preuzimanje ponudi veću cijenu.

(7) U slučajevima u kojima su ostvareni elementi manipulacije na tržištu hartija od vrijednosti, zaključne cijene ostvarene manipulativnim transakcijama ne uzimaju se u obzir prilikom izračunavanja prosječne cijene ostvarene na berzi ili drugom uređenom tržištu u smislu stava 4. ovog člana.

(8) Ako ponudilac ili lice koje s njim zajednički djeluje u roku od godinu dana od dana isteka roka trajanja ponude za preuzimanje stekne akcije emitenta koje su bile predmet ponude po cijeni koja je veća od cijene iz ponude, obavezan je da akcionarima koji su prihvatili ponudu za preuzimanje isplati razliku u cijeni u roku od 30 dana od dana sticanja.

(9) Ukoliko ponudilac ili lice koje s njim zajednički djeluje ne postupi u skladu sa stavom 8. ovog člana, svaki akcionar emitenta koji je prihvatio ponudu za preuzimanje ima pravo da putem suda zahtijeva naplatu utvrđene razlike.

Član 16

(1) Rok plaćanja određuje se u danima, računajući od dana isteka roka važenja ponude i ne može biti duži od deset dana od posljednjeg dana ponude. Ponudilac ne smije plaćati akcije prije isteka roka važenja ponude.

(2) Za svaku deponovanu akciju iste klase ponudilac mora platiti istu cijenu.

(3) Ako ponudilac povećava ponuđenu cijenu, mora obezbijediti sredstva za uvećanu vrijednost potrebnu za plaćanje svih akcija na koje se odnosi ponuda za preuzimanje u skladu sa članom 20. ovog zakona.

Član 17

(1) Akcionar prihvata ponudu za preuzimanje akcionarskog društva tako da do isteka važenja ponude akcije koje su predmet ponude za preuzimanje deponuje kod Registra.

(2) Akcionar može povući deponovane akcije ako ponudilac ne plati akcije u roku za plaćanje, te u slučaju podnošenja konkurentske ponude za preuzimanje. Povlačenje deponovanih akcija smatra se odustajanjem od prihvatanja ponude.

(3) Akcionar ne može raspolagati akcijama koje je deponovao radi prihvatanja ponude.

Čl. 18-19

(brisano)

IV - OBAVEZE PONUDIOCA I EMITENTA

Član 20

(1) Prije podnošenja zahtjeva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje ponudilac je obavezan da ispuni jedan od uslova:

a) da na namjenski račun kod banke izdvoji novčana sredstva potrebna za plaćanje svih akcija na koje se odnosi ponuda za preuzimanje,

b) da sa bankom zaključi ugovor o kreditu za tu namjenu i

v) da priloži neopozivu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv u korist akcionara koji će deponovati svoje akcije.

(2) Kada ponudu za preuzimanje objavljuje banka, obezbjeđenje sredstava na način iz stava 1. ovoga člana obavezna je da ugovori sa drugom bankom.

(3) Rok trajanja bankarske garancije iz stava 1. ovog člana ne može biti kraći od 15 dana od posljednjeg dana roka za plaćanje akcija iz člana 16. stav 1. ovog zakona.

(4) Ponudilac može raspolagati novčanim sredstvima koja su radi obezbjeđenja isplate deponovanih akcija izdvojena na namjenski račun samo za isplatu deponovanih akcija. Ponudilac je obavezan da obezbijedi Komisiji uvid u stanje namjenskog računa.

(5) Po isteku roka za plaćanje ponudilac može sa namjenskog računa podići višak iznad sredstava potrebnih za plaćanje deponovanih akcija tek nakon što Komisija primi izvještaj o preuzimanju.

(6) O svakoj izmjeni uslova ugovora o namjenskom računu, kreditu ili uslova bankarske garancije ponudilac je obavezan da traži saglasnost Komisije uz dostavljanje primjerka izmjene ugovora, odnosno garancije.

(7) Komisija može propisati dodatne elemente i uslove koje mora imati ugovor o namjenskom računu, kreditu ili bankarskoj garanciji, kao i uslove koje moraju da ispunjavaju banke koje daju kredite ili garancije, radi obezbjeđenja sredstava iz stava 1. ovog člana.

Član 21

(1) Prije podnošenja zahtjeva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje ponudilac je obavezan da sa Registrom zaključi ugovor o deponovanju akcija radi prihvatanja ponude za preuzimanje.

(2) Registar je obavezan da zaključi ugovor o deponovanju akcija u slučajevima utvrđenim ovim zakonom i drugim propisima.

(3) Prilikom zaključenja ugovora iz stava 1. ovog člana ponudilac je obavezan Registru dati sve podatke potrebne za pripremu i obavljanje poslova deponovanja akcija, te podatke o načinu na koji će ponuda biti objavljena.

(4) Svaku izmjenu ponude za preuzimanje ponudilac je obavezan bez odgađanja da dostavi Registru.

Član 22

(1) Ponudilac je obavezan da u roku od 30 dana od dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje podnese Komisiji zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, kompletnu ponudu sa propisanim elementima i isprave iz člana 13. ovog zakona.

(2) Komisija će o zahtjevu ponudioca iz stava 1. ovog člana donijeti rješenje u roku od 30 dana od dana prijema urednog zahtjeva.

(3) Ukoliko uz zahtjev za odobrenje ponude za preuzimanje nije podnesena uredna ili potpuna dokumentacija iz člana 13. ovog zakona, Komisija će ponudiocu dostaviti pisani zaključak o nedostacima koje je ponudilac obavezan da otkloni najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zaključka.

Član 23

(1) Ponudilac može Komisiji podnijeti zahtjev za odobrenje objavljivanja izmjene ponude za preuzimanje.

(2) Zahtjev za odobrenje izmjene ponude za preuzimanje može se odnositi samo na povećanje ponuđene cijene i produženje roka važenja ponude u slučaju iz člana 14. stav 1. ovog zakona.

(3) Izmjena ponude za preuzimanje mora biti objavljena najkasnije sedam dana prije isteka roka trajanja ponude za preuzimanje.

(4) Komisija će o zahtjevu ponudioca za odobrenje objavljivanja izmjene ponude za preuzimanje donijeti rješenje u roku od pet dana od dana prijema urednog zahtjeva.

(5) Komisija ne odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u ponudi za preuzimanje.

Član 24

(1) Ponudilac ne može uslovljavati svoju ponudu za kupovinu akcija na koje se odnosi ponuda za preuzimanje.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana ponudilac može u ponudi navesti da neće kupiti akcije:

a) na kojima je zasnovan teret (založno pravo, pravo plodouživanja, zabrana raspolaganja i drugi tereti) i

b) koje će biti deponovane radi prihvatanja ponude za preuzimanje ako ukupan broj glasova koji daju deponovane akcije, zajedno s ukupnim brojem glasova s kojima ponudilac i lica koja s njim zajednički djeluju već raspolažu, ne prelazi 50% od ukupnog broja glasova koje daju akcije emitenta s pravom glasa, a u slučaju da ponudilac objavljuje ponudu u skladu sa članom 5. ovog zakona.

Član 25

(1) Od trenutka nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje do isteka roka važenja ponude, odnosno trenutka plaćanja deponovanih akcija akcije s pravom glasa koje su predmet ponude ponudilac ne smije sticati niti se smije obavezati da će ih sticati na drugi način, osim ponudom za preuzimanje.

(2) Od trenutka nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje do isteka roka važenja ponude, odnosno trenutka plaćanja deponovanih akcija ponudilac ne smije otuđivati niti se obavezivati da će otuđiti akcije koje daju pravo glasa u skupštini emitenta.

(3) Obaveze iz st. 1. i 2. ovog člana odnose se na sva lica koja zajednički djeluju.

Član 26

(1) Nakon što sticalac obavijesti emitenta o sticanju akcija zbog kojeg je obavezan da objavi ponudu za preuzimanje ili o namjeri objavljivanja ponude za preuzimanje, nadležni organi emitenta do završetka ponude za preuzimanje, odnosno do isteka roka za objavljivanje ponude za preuzimanje, ako ona nije objavljena:

a) ne mogu donijeti odluku o promjeni osnovnog kapitala emitenta, prestanku i promjeni oblika društva, te izmjenama i dopunama statuta,

b) ne mogu donijeti odluku o preduzimanju vanrednih poslova koji bi značajno promijenili stanje imovine ili obaveza društva i

v) ne mogu donijeti odluku o sticanju ili otuđivanju sopstvenih akcija.

(2) Sa obavještenjem iz stava 1. ovog člana uprava emitenta dužna je da odmah upozna radnike emitenta.

Član 27

(1) U roku od deset dana od dana objavljivanja ponude za preuzimanje uprava emitenta obavezna je da objavi obrazloženo mišljenje o ponudi za preuzimanje na internet stranici berze ili drugog uređenog tržišta na kojem kotiraju akcije emitenta.

(2) U svom mišljenju uprava emitenta obavezna je da izrazi stav prema ponudi za preuzimanje, a posebno u odnosu na:

a) cijenu koju se ponudilac obavezuje da plati po akciji,

b) planove, ciljeve i namjere ponudioca u vezi s društvom koje preuzima,

v) moguće posljedice izvršenja planova na politiku zapošljavanja i promjene u vezi sa mjestima u kojima društvo obavlja djelatnost i

g) izjavu o postojanju, kao i sadržaj njihovog sporazuma s ponudiocem ako postoji.

(2a) Prije objave mišljenja iz stava 1. ovog člana, uprava emitenta dužna je da mišljenje predoči radnicima, posredstvom oglasne ploče i da ih istovremeno obavijesti da u roku od tri dana od dana kada im je mišljenje predočeno imaju pravo da daju sopstveno mišljenje o ponudi za preuzimanje.

(2b) Ako uprava emitenta u roku iz stava 2a. ovog člana dobije mišljenje radnika o ponudi za preuzimanje, obavezna je da prilikom objave to mišljenje priloži zajedno sa svojim mišljenjem.

(2v) Ako mišljenje o ponudi za preuzimanje ili mišljenje radnika sadrži neistinite informacije ili informacije koje mogu da dovedu u zabludu, lica koja su radila ili učestvovala u izradi mišljenja biće akcionarima solidarno odgovorna za štetu, ako su znala ili trebalo da znaju da su te informacije neistinite ili mogu da dovedu u zabludu.

(2g) Mišljenje o ponudi za preuzimanje uprava emitenta obavezna je da dostavi Komisiji najkasnije narednog dana od dana kada je mišljenje objavljeno.

(3) Komisija može da propiše formu i ostale elemente sadržaja mišljenja iz stava 1. ovog člana.

V - ZAJEDNIČKO DJELOVANjE

Član 28

Lica djeluju zajednički:

a) ako su se izričito ili prećutno, pismeno ili usmeno sporazumjeli da zajednički djeluju u vezi sa sticanjem akcija emitenta ili u vezi sa ostvarivanjem prava glasa prema emitentu ili da onemoguće ponudiocu uspješnost ponude za preuzimanje,

b) ako jedno od njih drži akcije za račun drugog ili

v) ako ih povezuju okolnosti u vezi sa sticanjem akcija.

Član 29

(1) Pisani sporazum iz člana 28. tačka a) obavezno sadrži:

a) predmet sporazuma,

b) sporazumne strane,

v) pravni osnov zajedničkog djelovanja,

g) rok trajanja sporazuma i

d) način raspodjele akcija deponovanih u postupku preuzimanja emitenta na sporazumne strane.

(2) Uspostavljanje odnosa zajedničkog djelovanja sporazumom iz člana 28. tačka a) ovog zakona izjednačeno je sa sticanjem akcija s pravom glasa. Sporazum iz člana 28. tačka a) ovog zakona ponudilac može zaključiti i nakon što je obaveza nastala, a u cilju sprovođenja postupka preuzimanja.

(3) Ukoliko obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastane uspostavljanjem odnosa zajedničkog djelovanja sporazumom iz člana 28. tačka a) ovog zakona ili u slučaju kad jedno od lica koja zajednički djeluju stekne akcije tako da tim sticanjem nastane obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje, svako od tih lica obavezno je da objavi ponudu za preuzimanje pod uslovima i na način određen ovim zakonom, a smatra se da je obavezi objavljivanja ponude za preuzimanje udovoljeno ako ponudu objavi bilo koje od lica koja zajednički djeluju.

Član 30

(1) Pravna lica, odnosno fizička i pravna lica djeluju zajednički kad jedno od njih direktno ili indirektno kontroliše drugo lice, odnosno druga pravna lica.

(2) U smislu stava 1. ovog člana smatra se da fizičko ili pravno lice kontroliše pravno lice ako:

a) posjeduje direktno ili indirektno 30% i više akcija sa pravom glasa, odnosno udjela u osnovnom kapitalu pravnog lica i

b) ima pravo upravljanja poslovnom i finansijskom politikom pravnog lica na osnovu ovlašćenja iz sporazuma.

Član 31

(1) U smislu ovog zakona zajedničkim djelovanjem smatra se i ako je fizičko lice član upravnih i nadzornih organa pravnog lica, odnosno ako je zaposlen, profesionalno angažovan ili vrši određene dužnosti koje mu omogućavaju pristup informacijama interne prirode.

(2) Fizička i pravna lica djeluju zajednički ako su pod kontrolom trećeg lica ili su treća lica pod kontrolom članova iste grupacije na osnovu njihovog osnivanja ili sticanja kontrole u smislu člana 30. ovog zakona.

(3) Pravna lica djeluju zajednički ako ista fizička ili pravna lica posjeduju 25% i više akcija sa pravom glasa, odnosno udjela u osnovnom kapitalu tih pravnih lica.

(4) Smatra se da fizička lica djeluju zajednički ako su bračni drugovi ili ako su u krvnom srodstvu u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do drugog stepena zaključno.

(5) Fizičko lice djeluje zajednički sa pravnim licem ako je ono u odnosu iz stava 4. ovog člana sa fizičkim licem koje posjeduje 50% ili više akcija sa pravom glasa, odnosno udjela u osnovnom kapitalu pravnog lica.

(6) Pravna lica djeluju zajednički i u slučaju kada lica koja po ovom zakonu djeluju zajednički posjeduju 25% i više akcija sa pravom glasa, odnosno udjela u osnovnom kapitalu tih pravnih lica.

Član 31a

Pod okolnostima iz člana 28. tačka v) ovog zakona uzima se u obzir:

a) vrijeme ili period u kojem su sticali akcije emitenta,

b) mjesto i vrijeme davanja naloga za sticanje akcija emitenta,

v) način sticanja (u smislu vrste pravnog posla na osnovu kojeg su akcije stečene: poput blok poslova, korišćenjem uzajamnih obezbjeđenja plaćanja i slično),

g) vrijednost stečenih akcija,

d) mogućnost da kao sticaoci znaju ili su mogli da znaju za odluke drugih lica o kupovini, ako su ta lica zaposlena ili lica koja su članovi organa upravljanja ili nadzora u društvima koja djeluju zajednički ili članovi uprave ili upravljačkih i nadzornih organa koji djeluju zajednički sa društvima u kojima su članovi tih tijela,

đ) činjenice da su na skupštini akcionara emitenta zajednički predlagali imenovanje ili razrješenje članova organa društva ili druge odluke za koje je potrebna kvalifikovana većina u skladu sa propisima kojima se uređuje poslovanje privrednih društava, a o čemu su na identičan način i glasali,

e) ostvarivanje glasačkih prava po osnovu organizovanog sakupljanja punomoćja čiji je cilj sticanje kontrole nad emitentom i

ž) druge okolnosti koje su dovele do sticanja akcija, a koje ukazuju na usklađenost u sticanju ili zajedničkoj namjeri lica.

Član 32

U slučaju zajedničkog djelovanja glasovi lica koja zajednički djeluju sabiraju se.

VI - DEPONOVANjE I PRENOS AKCIJA

Član 33

(1) Deponovanje akcija vrši se kod Registra, posredstvom berzanskog posrednika, preknjižavanjem sa računa akcionara na poseban račun otvoren za potrebe deponovanja akcija radi prihvatanja ponude za preuzimanje, s kojeg se vraćaju na račun akcionara u slučaju povlačenja deponovanih akcija.

(2) Akcionar prihvata ponudu, odnosno odustaje od ponude za preuzimanje tako što berzanskom posredniku predaje potpisan nalog za prihvatanje, odnosno odustajanje od ponude za preuzimanje, koji sadrži podatke o ponudi za preuzimanje, akcionaru i deponovanim akcijama.

(3) Sastavnim dijelom naloga za prihvatanje ponude za preuzimanje smatra se i ovlašćenje Registru da u ime i za račun akcionara uputi garantu pisani poziv za plaćanje na osnovu bankarske garancije.

Član 34

(1) Akcionar se ne može odreći prava na povlačenje deponovanih akcija.

(2) Ponudilac se ne može pozivati na akcionarevu izjavu o odricanju od prava na povlačenje deponovanih akcija.

Član 35

(1) Registar je obavezan da na svojoj internet stranici dnevno objavljuje podatke o broju deponovanih akcija u apsolutnom i procentualnom iznosu u odnosu na ukupan broj akcija s pravom glasa.

(2) Podatke o broju deponovanih akcija iz stava 1. ovog člana Registar dostavlja i berzi radi objavljivanja na internet stranici berze.

Član 36

(1) Obaveza ponudioca da plati cijenu za deponovane akcije nastaje istekom roka važenja ponude za preuzimanje, osim u slučajevima iz člana 12. i člana 24. stav 2. ovog zakona.

(2) Deponovane akcije ne mogu biti prenesene na račun ponudioca prije isteka roka važenja ponude i dok ne budu plaćene što, na osnovu potvrde banke o izvršenom plaćanju, utvrđuje Registar.

Član 37

Komisija može propisati pravila kojima će bliže urediti deponovanje, plaćanje i preuzimanje deponovanih akcija.

Član 38

(1) Nakon isteka roka važenja ponude za preuzimanje i nakon isteka roka za plaćanje, ponudilac je obavezan da u roku od sedam dana objavi izvještaj o preuzimanju na način propisan ovim zakonom za objavljivanje ponude za preuzimanje.

(2) Izvještaj o preuzimanju sadrži podatke o:

a) ponudiocu i emitentu,

b) načinu i datumu objavljivanja ponude za preuzimanje i njene izmjene,

v) broju deponovanih i preuzetih akcija i

g) broju akcija s pravom glasa emitenta, koje su u vlasništvu ponudioca nakon završetka postupka preuzimanja, uključujući i akcije s pravom glasa koje pripadaju licima koja s ponudiocem zajednički djeluju.

(3) Ako je ponuda uslovljena u skladu sa odredbom člana 24. stav 2. ovog zakona i ako u ponudi ne bude deponovan unaprijed utvrđen broj akcija, Registar je obavezan da odmah o tome, kao i o ukupnom broju deponovanih akcija, obavijesti svakog akcionara koji je deponovao akcije, Komisiju, berzu, emitenta i ponudioca.

Član 39

Ponudilac snosi sve troškove koji proizilaze iz ponude, bez obzira na rezultate preuzimanja, osim troškova prihvatanja ponude za preuzimanje, koje snose akcionari koji su prihvatili ponudu.

Član 40

(brisano)

VII - NADZOR

Član 41

(1) Emitenti, akcionari emitenta, poslovne banke, berzanski posrednik, berza, te ostala pravna i fizička lica dužni su da na zahtjev Komisije u postupku sprovođenja nadzora primjene ovog zakona Komisiji omoguće pristup u poslovne i druge prostorije, omoguće uvid i dostave traženu dokumentaciju, daju izjave i osiguraju odgovarajuće osoblje i druge uslove neophodne za sprovođenje nadzora.

(2) Registar je obavezan da Komisiji, na njen zahtjev, da na uvid ili dostavi sve podatke o vlasničkoj poziciji akcionara.

(3) Dokumentaciju iz st. 1. i 2. ovog člana koja može poslužiti kao dokaz u krivičnom ili prekršajnom postupku ovlašćena lica Komisije mogu uz izdavanje potvrde privremeno oduzeti, ali samo do pokretanja tih postupaka, kada ih predaju organu nadležnom za vođenje postupka.

(4) Kada Komisija utvrdi nepravilnosti ili nezakonitosti, rješenjem će naložiti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti ili nezakonitosti, odrediti radnje i rok za njihovo otklanjanje i rok za dostavljanje dokaza o učinjenom, odnosno izreći mjeru propisanu ovim zakonom.

(5) Kada utvrdi nepravilnosti ili nezakonitosti, Komisija će izreći jednu ili više sljedećih mjera:

a) utvrditi postojanje obaveze na objavljivanje ponude za preuzimanje i o tome obavijestiti akcionare, javnim objavljivanjem rješenja u najmanje jednim dnevnim novinama koje se redovno prodaju na cijeloj teritoriji Republike Srpske, u tiražu koji nije manji od 5.000 primjeraka,

b) naložiti objavljivanje ili dostavljanje dodatnih izjašnjenja, obavještenja, ispravki, podataka ili informacija u vezi s ponudom za preuzimanje,

v) naložiti izmjenu, dopunu ili povlačenje ponude za preuzimanje,

g) obustaviti postupak preuzimanja i ponudu za preuzimanje proglasiti nevažećom i

d) odrediti druge mjere neophodne za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti ili nezakonitosti.

(6) Rješenje o izricanju mjera iz stava 5. ovog člana Komisija će dostaviti emitentu, Registru, berzi ili drugom uređenom javnom tržištu na kojem su uvrštene akcije emitenta.

(7) Ako ponudilac ne postupi u skladu sa rješenjem Komisije iz st. 4. i 6. ovog člana, Komisija može novim rješenjem ponoviti izrečenu mjeru ili izreći drugu.

(8) Ako ponudilac ne objavi ponudu za preuzimanje pod uslovima i na način određen ovim zakonom, svaki akcionar emitenta može putem nadležnog suda zahtijevati obavezno zaključenje ugovora o prodaji akcija, pod uslovima pod kojima je morala biti objavljena ponuda za preuzimanje.

Član 42

(1) U sprovođenju ovlašćenja iz ovog zakona Komisija primjenjuje odredbe Zakona o opštem upravnom postupku, ako nije drugačije određeno ovim zakonom.

(2) Akti koje donosi Komisija u sprovođenju ovog zakona su konačni.

(3) Protiv akata Komisije nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor.

Član 43*

(prestalo da važi)

VIII - KAZNENE ODREDBE

Član 44

Novčanom kaznom od 2.000 do 6.000 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice, a pravno lice od 10.000 do 30.000 KM ako:

a) ne objavi ponudu za preuzimanje kad je to obavezno po ovom zakonu,

b) ponudu za preuzimanje objavi suprotno uslovima i načinu koji su određeni ovim zakonom,

v) akcionarima emitenta uputi ponudu ili opštu ponudu s ciljem sticanja akcija emitenta s pravom glasa suprotno članu 6. stav 1 . ovog zakona,

g) akcionarima emitenta uputi javni ili drugi poziv na davanje ponude s ciljem sticanja akcija emitenta s pravom glasa suprotno članu 6. stav 2. ovog zakona,

d) ponudu za preuzimanje, odnosno njenu izmjenu objavi sa sadržajem različitim od teksta koji je Komisija odobrila ili se smatra odobrenim ili ako ponudu za preuzimanje, odnosno njenu izmjenu objavi bez odobrenja Komisije suprotno članu 10. stav 2. i čl. 22. i 23. ovog zakona,

đ) mijenja uslove ugovora o namjenskom računu, kreditu ili uslove bankarske garancije za plaćanje akcija za koje je ponudio otkup suprotno članu 20. stav 6. ovog zakona,

e) stiče ili se obavezuje na sticanje akcija suprotno članu 25. stav 1 . ovog zakona,

ž) otuđi ili se obavezuje na otuđenje akcija suprotno članu 25. stav 2. ovog zakona,

z) ne plati cijenu za deponovane akcije u skladu sa članom 36. stav 1 . ovog zakona,

i) prenese deponovane akcije na račun ponudioca suprotno članu 36. stav 2. ovog zakona,

j) ne izmiri troškove u skladu sa članom 39. ovog zakona,

k) ne postupi u skladu sa zahtjevom Komisije iz člana 41 . stav 1 . ovog zakona,

l) Komisiji ne omogući uvid ili ne dostavi sve podatke o vlasničkoj poziciji akcionara u skladu sa članom 41 . stav 2. ovog zakona,

lj) ne izvrši rješenje Komisije ili ne dostavi dokaze o otklanjanju utvrđenih nezakonitosti u skladu sa članom 41 . stav 4. ovog zakona i

m) ne postupi po mjerama koje Komisija izrekne u skladu sa članom 41. stav 5. ovog zakona.

Član 45

Novčanom kaznom od 1 .000 do 3.000 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice, a pravno lice od 3.000 do 9.000 KM ako:

a) bez odgađanja ne obavijesti emitenta, Komisiju, berzu i javnost o sticanju akcija u skladu sa članom 4. stav 1 . ovog zakona,

b) obavještenje ne sadrži sve propisane podatke i izjavu ponudioca ili su podaci u obavještenju netačno navedeni ili ako obavještenje ne objavi na način iz člana 10. stav 1 . ovog zakona u skladu sa članom 4. stav 4. ovog zakona,

v) ne objavi ponudu za preuzimanje ili izmjenu ponude u skladu sa članom 10. stav 1 . ovog zakona,

g) ne dostavi ponudu za preuzimanje ili izmjenu ponude u skladu sa članom 10. stav 3. ovog zakona,

d) ne postupi po zahtjevu akcionara u skladu sa članom 10. stav 6. ovog zakona,

đ) ponudu za preuzimanje ne povuče ili povlačenje ponude ne objavi u skladu sa članom 1 2. ovog zakona,

e) ne osigura Komisiji mogućnost uvida u stanje namjenskog računa u skladu sa članom 20. stav 4. ovog zakona,

ž) prilikom zaključivanja ugovora o deponovanju akcija ne dostavi Registru sve podatke potrebne za pripremu i obavljanje poslova deponovanja akcija, podatke o načinu na koji će ponuda biti objavljena, te druge potrebne podatke propisane pravilima o deponovanju akcija u skladu sa članom 21 . stav 3. ovog zakona,

z) ne dostavi Registru izmjenu ponude za preuzimanje u skladu sa članom 21 . stav 4. ovog zakona,

i) nadležni organi emitenta postupe suprotno članu 26. ovog zakona,

j) uprava emitenta ne postupi u skladu sa članom 27. ovog zakona,

k) ne objavi izvještaj o preuzimanju ili izvještaj ne sadrži propisane podatke u skladu sa članom 38. st. 1 . i 2. ovog zakona i

l) ne obavijesti svakog akcionara koji je deponovao akcije, Komisiju, berzu, emitenta i ponudioca da nije deponovano dovoljno akcija u skladu sa članom 38. stav 3. ovog zakona.

Član 46

Za prekršaj iz čl. 44. i 45. ovog zakona kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 2.000 do 6.000 KM.

Član 47

(1) Prekršajni postupak za prekršaje predvićene ovim zakonom ne može se pokrenuti ni voditi istekom roka od tri godine od dana kada je prekršaj izvršen.

(2) Svakim prekidom zastarijevanje počinje ponovo teći, ali bez obzira na prekide, zastarjelost u svakom slučaju nastaje kada istekne dva puta onoliko vremena koliko je predvićeno u stavu 1. ovog člana.

IX - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 48

Akcionari koji na dan stupanja na snagu ovog zakona imaju više od 25% od ukupnog broja glasova koje daju akcije emitenta s pravom glasa, a nisu bili obavezni objaviti ponudu za preuzimanje i koji nakon stupanja na snagu ovog zakona steknu akcije emitenta s pravom glasa, obavezni su da objave ponudu za preuzimanje na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom.

Član 49

(1) Postupci preuzimanja početi prije stupanja na snagu ovog zakona nastaviće se po odredbama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 64/02 - II dio).

(2) Ako je obaveza objavljivanja ponude nastala po odredbama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 64/02 - II dio), a postupak nije pokrenut do dana stupanja na snagu ovog zakona, postupak preuzimanja sprovešće se po odredbama ovog zakona.

Član 49a

Postupci preuzimanja započeti podnošenjem zahtjeva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje prije stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 65/08 i 92/09).

Član 50

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 64/02 - II dio).

Član 51

(brisano)

Član 52

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Natrag na “BiH Pravo”