Avatar
Bannerman
Postovi: 648
Pridružen/a: sub ruj 13, 2014 11:46 am
Lokacija: Berlin, Njemačka

Zakon o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima Republike Srpske

ZAKON O PRIVATIZACIJI DRŽAVNOG KAPITALA U PREDUZEĆIMA
("Sl. glasnik RS", br. 51/2006, 1/2007, 53/2007, 41/2008, 58/2009, 79/2011 i 28/2013)

Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak za prodaju i prenošenje državnog kapitala u preduzećima, koji je u svojini Republike Srpske (u daljem tekstu: državni kapital), u svojinu domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica (u daljem tekstu: privatizacija).

Član 2

Privatizacija je dio ukupne privredne i razvojne strategije i politike Republike Srpske, koja se sprovodi u cilju postizanja:

a) bržeg privrednog rasta u uslovima tržišne privrede,

b) očuvanja produktivne zaposlenosti i stvaranje uslova za nova radna mjesta,

v) tehnološke modernizacije privrede Republike Srpske,

g) uvođenje novih, modernih i efikasnih metoda menadžmenta u privredu Republike Srpske,

d) uključivanja privrede Republike Srpske i njenih preduzeća u razvojne tokove evropske i svjetske privrede, te u međunarodno tržište kapitala,

đ) podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srpskoj,

e) podsticanja uključenja preduzetnika porijeklom iz Republike Srpske, koji poslovnu aktivnost obavljaju u inostranstvu u razvitak privrede Republike Srpske.

Član 3

Osnovni principi privatizacije su javnost i ravnopravnost učesnika.

Član 4

Predmet privatizacije su akcije i udjeli, kao i državni kapital u preduzećima koja se do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu konstituisala u skladu sa Zakonom o preduzećima, odnosno Zakonom o javnim preduzećima.

Član 5

Ovlašćeni prodavac državnog kapitala iz člana 4. ovog zakona je Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka).

Član 6

(1) Državni kapital u preduzećima iz oblasti proizvodnje i distribucije električne energije, naftne industrije, željezničkog saobraćaja, telekomunikacija, vodosnabdijevanja, rudarstva i šumarstva, javnih medija, igara na sreću, proizvodnje oružja, vojne opreme i ostalim preduzećima od strateškog značaja privatizuje se po posebnim privatizacionim programima koje donosi Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) uz saglasnost Narodne skupštine Republike Srpske.

(2) Izuzetno od odredbe člana 3. ovog zakona i odredbe stava (1) ovog člana, državni kapital u preduzećima iz stava 1. ovog člana može se privatizovati metodom neposrednog odabira kupca od strane Vlade i uz saglasnost Narodne skupštine Republike Srpske.

Član 7

(1) Posebnim privatizacionim programom može se predvidjeti ispunjavanje uslova koji kupci državnog kapitala treba da ispune u određenom roku, a tiču se:

a) programa zadržavanja postojećih i zapošljavanja novih radnika,

b) zadržavanja postojeće ili usvajanja nove djelatnosti,

v) povećanja osnovnog kapitala,

g) uvrštavanja akcija privatizovanog preduzeća na službeno berzansko tržište.

(2) Posebnim programom privatizacije za preduzeća iz člana 6. ovog zakona mogu se predvidjeti i posebni uslovi koje potencijalni kupci moraju ispuniti.

Član 8

(1) Predmet privatizacije na osnovu ovog zakona ne mogu biti prirodna bogatstva, dobra u opštoj upotrebi, objekti od opšteg kulturnog i istorijskog značaja, koja su preduzeću data na korišćenje.

(2) Status građevinskog i poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se posebnim zakonima.

Član 8a

(1) Na osnovu evidencije o izvršenoj privatizaciji državnog kapitala u preduzećima po odredbama Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 24/98, 62/02, 38/03 i 109/05) i odredbama Okvirnog zakona o privatizaciji preduzeća i banaka u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 14/98), Investicionorazvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka, po zahtjevu preduzeća, izdaje uvjerenje u kojem se označavaju nepokretnosti, onako kako su u početnom bilansu stanja (program privatizacije) označene i iskazane u imovini preduzeća koje je bilo predmet izvršene privatizacije.

(2) Na osnovu uvjerenja iz stava 1. ovog člana, zemljišnoknjižne, katastarske dokumentacije i izvoda iz sudskog registra o osnivanju preduzeća, a po zahtjevu preduzeća, Republička uprava za geodetske i imovinskopravne poslove sprovodi postupak i, nakon izvršenog uviđaja i izjašnjenja od strane lica geodetske struke u pogledu identifikovanja zemljišta ispod objekta i zemljišta neophodnog za redovnu upotrebu objekta, a po potrebi i izjašnjenja vještaka druge struke, donosi rješenje kojim se odlučuje o pravu svojine podnosioca zahtjeva na objektu koji je bio predmet privatizacije i na zemljištu neophodnom za redovnu upotrebu tog objekta.

(3) Stranke u ovom postupku su preduzeće iz stava 1. ovog člana i Pravobranilaštvo Republike Srpske.

(4) Pravosnažno rješenje iz stava 2. ovog člana Republička uprava za geodetske i imovinskopravne poslove dostavlja nadležnom organu, koji je dužan to rješenje sprovesti u javnim evidencijama o nepokretnostima.

Član 9

Stanovi u državnom vlasništvu, poslovni prostori, garaže i druga državna imovina u Republici Srpskoj privatizuju se na osnovu posebnih zakona.

Član 10

(1) Sva preduzeća koja se privatizuju po odredbama ovog zakona registruju se u skladu sa Zakonom o preduzećima, odnosno Zakonom o javnim preduzećima. https://www.anwalt-bih.de

(2) Akcije i udjeli koje čini državni kapital u Republici Srpskoj uključuju se u portfelj Akcijskog fonda Republike Srpske.

(3) Osnivanje i poslovanje Akcijskog fonda Republike Srpske reguliše se posebnim zakonom.

Član 11

(1) Kupci u postupku privatizacije mogu biti domaća i strana fizička i pravna lica.

(2) Državni organi, organizacije i preduzeća iz Bosne i Hercegovine u kojima je državni kapital veći od 25 procenata ukupnog kapitala, kao i domaća fizička i pravna lica koja nisu izmirila poreske obaveze, ne mogu biti kupci u postupku privatizacije.

Član 12

Sredstvo plaćanja u postupku privatizacije je novac.

Član 13

(1) U postupku privatizacije državnog kapitala Fondu penzijskoinvalidskog osiguranja pripada deset procenata državnog kapitala, a Fondu za restituciju pet procenata državnog kapitala.

(2) Odluku o prenosu državnog kapitala na fondove iz stava 1. ovog člana donosi Banka.

(3) Izuzetno od stava 1. ovog člana, prilikom privatizacije preduzeća u kojima je vrijednost državnog kapitala do 300.000 KM, deset procenata od postignute prodajne cijene Banka prenosi Fondu penzijskoinvalidskog osiguranja Republike Srpske, a pet procenata Fondu za restituciju Republike Srpske.

(4) U slučaju privatizacije državnog kapitala društava koja su osnovana na imovini kupljenoj u postupku stečaja ne vrši se prenos na fondove.

Član 14

(1) Osnivanje i poslovanje Fonda za restituciju reguliše se posebnim zakonom.

(2) Akcijama namijenjenim Fondu za restituciju do njegovog osnivanja upravlja i raspolaže Vlada.

Član 15

(1) Metode privatizacije su:

a) prodaja akcija na berzi,

b) prodaja putem tendera,

v) prihvatanje javne ponude za preuzimanje,

g) neposredni odabir kupca,

d) prodaja zaposlenim u preduzeću (BbOR) i đ) kombinacija prethodnih metoda.

(2) Prodaja zaposlenim u preduzeću se vrši uz posebne podsticajne uslove, po odluci Vlade, koji se odnose na:

a) popust na utvrđenu prodajnu cijenu, koji se utvrđuje pojedinačno za svakog kupca, u procentu koji odgovara godinama radnog staža u preduzeću,

b) odgođeno plaćanje, najviše na period do 20 godina.

(3) Neposredni odabir kupca od strane Vlade i uz saglasnost Narodne skupštine Republike Srpske, kao metod privatizacije može se koristiti samo za preduzeća iz člana 6. ovog zakona.

(4) Prodajnu cijenu za preduzeća iz stava 3. ovog člana utvrđuje Vlada, polazeći od finansijskog, kadrovskog i tehničko-tehnološkog stanja preduzeća i uvažavanja od strane kupca, sljedećih uslova:

a) zadržavanje i obezbjeđenje obavljanja pretežne djelatnosti u okviru registrovane djelatnosti preduzeća kao i proširenje djelatnosti,

b) broj zaposlenih radnika, odnosno zbrinjavanje viška radnika u skladu sa važećim propisima i

v) potrebno investiciono ulaganje.

(5) U postupku privatizacije vlasnici kapitala mogu udruživati pakete akcija.

Član 16

(1) Preduzeća koja su predmet privatizacije mogu izvršiti finansijsko restrukturisanje duga u skladu sa ovim zakonom.

(2) Dug iz stava 1. ovog člana je ukupan dug preduzeća glavnica i kamata (u daljem tekstu: dug) prema povjeriocima nastao po osnovu:

a) poreza iz člana 2. Zakona o poreskom postupku Republike Srpske,

b) obaveza prema budžetu Republike Srpske po svim drugim osnovama,

v) kredita i ostalih dugovanja prema JP "Robne rezerve Republike Srpske" a.d. Banja Luka.

(3) Povjerilac iz stava 2. t. a) i b) ovog člana je Ministarstvo finansija Republike Srpske.

(4) Poreska uprava dostavlja Ministarstvu finansija usaglašene podatke o potraživanjima povjerilaca za dug nastao po osnovu tačke a) ovog člana.

Član 16a

Finansijsko restrukturisanje duga preduzeća vrši se konverzijom duga u akcije preduzeća.

Član 16b

(1) Odluku o namjeri restrukturisanja duga (u daljem tekstu: odluka) donosi preduzeće uz saglasnost nadležnog organa upravljanja u preduzeću.

(2) Uz odluku, preduzeće dostavlja Banci program finansijskog restrukturisanja (u daljem tekstu: program).

(3) Banka svojim internim aktom propisuje sadržaj programa u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(4) Banka dostavlja Vladi program sa mišljenjem o prihvatljivosti restrukturisanja radi donošenja konačne odluke.

Član 16v

(1) Nakon donošenja odluke Vlade, organi upravljanja u preduzeću sazivaju skupštinu društva radi donošenja odluke o povećanju kapitala konverzijom duga u akcije preduzeća u skladu sa važećim zakonskim propisima.

(2) U slučaju da skupština društva ne donese odluku o povećanju kapitala konverzijom duga u akcije preduzeća, odluka Vlade prestaje da važi.

Član 16g

(1) Akcije koje Republika Srpska stiče u postupku konverzije uključuju se u portfelj Akcijskog fonda Republike Srpske, osim akcija vanbudžetskih fondova i Direkcije za robne rezerve, koje pripadaju istim.

(2) Nakon promjene vlasništva u Centralnom registru, Banka pristupa prodaji državnog kapitala predviđenim metodama, u skladu sa ovim zakonom.

(3) Upisom vlasništva u Centralnom registru i zaključenim sporazumom između povjerilaca i preduzeća prestaju potraživanja povjerilaca koja su predmet konverzije.

Član 16d

Sticalac akcija, u smislu ovog zakona, oslobođen je obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje u skladu sa važećim zakonskim propisima koji regulišu navedenu oblast.

Član 16đ

(1) Iznos duga koji je predmet konverzije ne podliježe ograničenjima vezanim za visinu osnovnog kapitala u preduzeću.

(2) Konverzijom duga u akcije preduzeća državni kapital u preduzećima iz člana 6. ovog zakona ne može biti manji od 50% + jedne akcije.

Član 17

(1) U roku od šezdeset dana od dana stupanja na snagu ovog zakona Vlada će donijeti:

a) Pravila tenderske prodaje,

b) Pravila prodaje na berzi,

v) Pravila prihvatanja javne ponude za preuzimanje,

g) Pravila prodaje zaposlenim u preduzećima.

(2) Do donošenja akata iz prethodnog stava ovog člana primjenjivaće se opšta akta koje je donijela Direkcija za privatizaciju, izuzev odredbi koje su u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 18

(1) Izuzetno od odredbe člana 5. ovog zakona, Direkcija za privatizaciju (u daljem tekstu: Direkcija) je ovlašćeni prodavac državnog kapitala do registracije Akcijskog fonda Republike Srpske, a najkasnije do 30. juna 2007. godine.

(2) O prestanku rada Direkcije odlučiće Vlada, a prava i obaveze zaposlenih u Direkciji rješavaće se u skladu sa propisima o radnim odnosima.

(3) Nadležnosti nad svim započetim, a nedovršenim postupcima privatizacije, po prestanku rada Direkcije prenose se na Banku.

(4) Pojedinačna akta Direkcije, u dijelu, kojima je odlučivano o metodu privatizacije državnog kapitala, a koja do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu izvršena prestaju da važe.

(5) Struktura i vrijednost osnovnog kapitala preduzeća koja nije utvrđena do dana stupanja na snagu ovog zakona utvrdiće se odgovarajućim aktom ovlašćenog prodavca.

(6) Primopredaja dokumentacije između Direkcije i Banke vršiće se na osnovu posebne odluke Vlade.

(7) Imovinom Direkcije, po njenom prestanku, raspolaže Republika Srpska u skladu sa odlukama Vlade.

Član 18a

Postupci koji su početi, a nisu pravosnažno okončani do stupanja na snagu ovog zakona, završiće se prema odredbama ovog zakona, ukoliko je to za stranku povoljnije.

Član 19

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 24/98, 62/02, 38/03, 65/03 i 109/05).

Član 20

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".Samostalni član Zakona o izmjenama Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima

("Sl. glasnik RS", br. 1/2007)

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske", a primjenjivaće se od 1. januara 2007. godine.Samostalni članovi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima

("Sl. glasnik RS", br. 53/2007)

Član 3

U slučaju da ovaj zakon sadrži drugačija rješenja u odnosu na druge zakone, primjenjivaće se odredbe ovog zakona.

Član 4

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Natrag na “BiH Pravo”