Avatar
Bannerman
Postovi: 648
Pridružen/a: sub ruj 13, 2014 11:46 am
Lokacija: Berlin, Njemačka

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti FBiH

ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI
("Sl. novine FBiH", br. 32/2009)I. OPĆE ODREDBE

Član 1

Ovim Zakonom uređuju se uvjeti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, osnivanje i prestanak rada ugostiteljske radnje, poslovni prostor, razvrstavanje i kategorizacija ugostiteljskih objekata, te ugostiteljske usluge u domaćinstvu, seoskom domaćinstvu i na plovnom objektu.

Član 2

Ugostiteljska djelatnost, u smislu ovog Zakona, jeste pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i posluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja.

Ugostiteljska djelatnost je i pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez posluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbi i sl.) i opskrba tom hranom (catering).

II. UVJETI ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI

Član 3

Ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati pravna i fizička lica koja su registrirana za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i koja ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu njega (u daljnjem tekstu: ugostitelj).

Ugostiteljsku djelatnost, pod uvjetima propisanim ovim Zakonom, može obavljati i javna ustanova koja upravlja nacionalnim parkovima i parkovima prirode, ugostiteljska obrazovna ustanova, te učenički i studentski dom u svojim poslovnim prostorijama i prostorima.

Ugostitelj može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju ugostiteljske djelatnosti, a koje se uobičajeno obavljaju uz ugostiteljsku djelatnost (prodaja novina i časopisa, duhanskih prerađevina, pružanje usluga bilijara, boćanja, kuglanja, tenisa i sl.) u skladu sa posebnim propisima.

Pod uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona određene ugostiteljske usluge mogu pružati pravna i fizička lica koja nisu ugostitelji.

Član 4

Pravno i fizičko lice mogu organizirati usluge smještaja i prehrane za svoje radnike, penzionere, članove uže porodice svojih radnika i penzionera pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom i drugim propisima u objektima zatvorenog tipa (odmaralište, objekt za prehranu i sl.).

Članovi uže porodice, u smislu odredbe stava 1. ovog člana, su supružnici, djeca rođena u braku ili van braka, pastorčad i usvojenici, te roditelji i usvojitelji.

Pravna i fizička lica dužna su za pružanje ugostiteljskih usluga iz stava 1. ovog člana pribaviti rješenje općinskog, odnosno gradskog organa uprave nadležnog za poslove ugostiteljstva prema mjestu sjedišta objekta (u daljnjem tekstu: nadležni organ) o ispunjavanju uvjeta propisanih ovim Zakonom i drugim propisima, koji to rješenje upisuje u Upisnik objekata zatvorenog tipa.

Federalni ministar okoliša i turizma (u daljnjem tekstu: ministar) propisat će minimalne tehničke i druge uvjete za pružanje usluga iz stava 1. ovog člana.

Nadležni organ rješenjem utvrđuje ispunjavanje uvjeta iz propisa donesenog na osnovu stava 4. ovog člana.

Ministar će propisati sadržaj i oblik obrasca prijave kao i način vođenja Upisnika iz stava 3. ovog člana.

Član 5

Odredbe ovog Zakona ne primjenjuju se na pružanje usluga prehrane i smještaja u objektima ustanova socijalne pomoći, zdravstva, odgoja, obrazovanja i drugih sličnih ustanova, vojske, policije, ako te usluge pružaju njihovi radnici isključivo svojim radnicima, pripadnicima i korisnicima.

Član 6

Ne smatra se ugostiteljskom djelatnošću pripremanje i posluživanje toplih i hladnih napitaka, bezalkoholnih pića i jednostavnih jela koje pravno i fizičko lice organizuju za potrebe svojih radnika i članova u svojim poslovnim prostorijama i prostorima.

Član 7

Ugostiteljska djelatnost obavlja se u poslovnom objektu, prostoriji i na prostoru namijenjenom, uređenom i opremljenom za pružanje ugostiteljskih usluga.

Ugostiteljska djelatnost može se obavljati i u poslovnom objektu, prostoriji i na prostoru gdje se obavlja neka druga djelatnost, ako su za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog Zakona i drugim propisima.

Član 8

Za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskom objektu moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti za vrstu u pogledu uređenja i opreme ugostiteljskih objekata, usluga, kao i drugi uvjeti propisani ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona (u daljnjem tekstu: minimalni uvjeti).

Ugostiteljski objekt osim uvjeta iz stava 1. ovog člana mora ispunjavati i uvjete u pogledu: projektiranja, građenja i održavanja građevine, zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite od buke, zaštite i unapređenja okoliša, kao i druge uvjete propisane posebnim propisima.

Za rad u ugostiteljstvu, osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost i pružaju ugostiteljske usluge moraju ispunjavati zdravstvene uvjete u skladu sa posebnim propisima.

Zaposleni u ugostiteljskom objektu (konobari, šankeri i ostalo osoblje) moraju imati završen najmanje treći stepen stručne spreme.

Ministar će propisati minimalne uvjete koje mora ispunjavati ugostiteljski objekt iz stava 1. ovog člana.

Član 9

Nadležni organ na zahtjev ugostitelja utvrđuje jesu li ispunjeni minimalni uvjeti za vrstu ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju.

Ispunjavanje uvjeta iz stava 1. ovog člana nadležni organ utvrđuje rješenjem u roku od 15 dana od dana prijema urednog zahtjeva.

Rješenje iz stava 2. ovog člana upisuje se u Upisnik o minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata koji vodi nadležni organ.

Troškove postupka iz stava 1. ovog člana snosi ugostitelj.

Protiv rješenja iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja.

Ako nadležni organ nakon pregleda objekta kod pravnog lica ne donese rješenje u roku iz stava 2. ovog člana, rad u ugostiteljskom objektu može otpočeti o čemu je ugostitelj dužan prethodno pisanim putem izvijestiti nadležni organ ukoliko je za građevinu u kojoj se nalazi ugostiteljski objekt, u skladu sa posebnim propisom, pribavio odgovarajući akt prema kojem se građevina smije koristiti, odnosno staviti u pogon.

Član 10

Ugostitelj posluje tokom cijele godine ili sezonski.

Ugostitelj može poslovati i povremeno (za vrijeme manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i sl.).

Član 11

U obavljanju ugostiteljske djelatnosti ugostitelj je obavezan:

1. vidno istaknuti propisanu oznaku vrste na ulazu u ugostiteljski objekat utvrđene rješenjem nadležnog organa i kategorije ugostiteljskog objekta utvrđene rješenjem Ministarstva;

2. vidno istaknuti na ulazu u ugostiteljski objekt obavijest o radnom vremenu koje treba biti u skladu sa propisanim radnim vremenom;

3. utvrditi kućni red u ugostiteljskom objektu za smještaj i istaknuti ga na recepciji a izvod iz kućnog reda istaknuti u svim sobama i apartmanima;

4. utvrditi normative o utrošku namirnica za pojedino jelo, piće i napitak, pružiti usluge u količinama i kvalitetu u skladu sa normativima te na zahtjev - normative predočiti gostu;

5. vidno istaknuti cijene usluga koje se nude na način dostupan gostima i pridržavati se istaknutih i ovjerenih cijena, a kod pružanja usluga smještaja u cjenicima istaknuti i iznos boravišne takse, te cjenike staviti na raspolaganje gostima u dovoljnom broju primjeraka;

6. izdati gostu račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu, koji obavezno mora da sadrži: naziv ugostiteljskog objekta, porezni ID broj, broj računa, datum i vrijeme izdavanja računa, vrstu, količinu i cijenu pruženih usluga, a kod pružanja usluga smještaja - u računu navesti i iznos boravišne takse;

7. pridržavati se istaknutog radnog vremena;

8. dostaviti normative na ovjeru nadležnom organu koji se mogu primjenjivati sljedećeg dana od dana ovjere;

9. dostaviti cjenike na ovjeru nadležnom organu koji se mogu primjenjivati sljedećeg dana od dana ovjere;

10. voditi knjigu gostiju u ugostiteljskom objektu za smještaj;

11. voditi knjigu žalbi na propisan način u svakom ugostiteljskom objektu - u roku od tri dana izjavljeni prigovor dostaviti nadležnoj turističko-ugostiteljskoj inspekciji a u roku od 15 dana od dana izjavljenog prigovora odgovoriti na njega;

12. voditi poslovne knjige u skladu sa važećim propisima;

13. alkoholna i bezalkoholna pića usluživati samo iz originalne ambalaže u skladu sa normativom, na kojoj mora biti deklaracija sa podacima o proizvođaču, odnosno uvozniku, te neto količini;

14. u poslovnom prostoru - objektu u momentu kontrole osigurati odobrenje za rad, odnosno rješenje o upisu u sudski registar, kao i rješenje o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji objekta.

Radno vrijeme i raspored dnevnog i sedmičnog radnog vremena u ugostiteljskim objektima, radno vrijeme u dane državnih praznika i neradnih dana u kojima je ugostitelj dužan poslovati utvrđuje nadležni organ.

U obavljanju ugostiteljske djelatnosti ugostitelj je dužan primjenjivati poslovne običaje u ugostiteljstvu.

Ministar će propisati oblik, sadržaj i način vođenja knjige gostiju i knjige žalbi.

Član 12

Prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u komercijalnom poslovanju, ugostitelj ne smije koristiti oznaku propisane vrste koja nije utvrđena rješenjem nadležnog organa i kategorije objekta koja nije utvrđena rješenjem Ministarstva.

Član 13

Zabranjeno je posluživanje, odnosno dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića u ugostiteljskom objektu licima mlađim od 18 godina.

U ugostiteljskom objektu u kojem se poslužuju alkoholna pića mora na vidnom mjestu biti istaknuta oznaka o zabrani posluživanja, odnosno konzumiranja alkoholnih pića licima mlađim od 18 godina.

III. OSNIVANJE I PRESTANAK RADA UGOSTITELJSKE RADNJE

Član 14

Fizičko lice, u smislu odredaba ovog Zakona, može dobiti odobrenje za osnivanje ugostiteljske radnje samo za jedan ugostiteljski objekt na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 15

Ugostiteljska radnja osniva se izdavanjem rješenja kojim se odobrava osnivanje ugostiteljske radnje koje izdaje nadležni organ.

Član 16

Nadležni organ izdat će rješenje kojim se odobrava osnivanje ugostiteljske radnje licu koje ispunjava sljedeće uvjete:

1. državljanin je Bosne i Hercegovine,

2. poslovno je sposobno,

3. posjeduje najmanje treći stepen stručne spreme,

4. udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima,

5. pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom nije mu izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja ugostiteljske djelatnosti,

6. nema zasnovan radni odnos, odnosno nema već osnovanu ugostiteljsku radnju,

7. ima poslovni prostor za koji ima dokaz o pravu vlasništva ili ugovor o zakupu poslovnog prostora, te dokaz da je za poslovni prostor izdata upotrebna dozvola i da taj poslovni prostor ispunjava propisane minimalne uvjete.

Rješenje iz stava 1. ovog člana može se izdati i licu koje ne ispunjava uvjet iz stava 1. tačka 3. ovog člana, ako zaposli lice koje ispunjava taj uvjet.

Član 17

Strani državljanin može obavljati ugostiteljsku djelatnost pod uvjetom da ima radnu dozvolu, ispunjava uvjete iz člana 16. stav 1. tač. od 2. do 8. ovog Zakona i uz primjenu principa uzajamnosti.

Član 18

Nadležni organ u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva izdat će rješenje kojim se odobrava osnivanje ugostiteljske radnje, ako su ispunjeni uvjeti iz člana 16. ovog Zakona, u suprotnom rješenjem će odbiti zahtjev.

Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja.

Ako nadležni organ ne donese rješenje u roku od 15 dana od dana prijema urednog zahtjeva, rad u ugostiteljskom objektu može početi o čemu je ugostitelj dužan prethodno pisanim putem obavijestiti nadležni organ ukoliko je za građevinu u kojoj se nalazi ugostiteljski objekt, u skladu sa posebnim propisom, pribavio odgovarajući akt prema kojem se građevina smije koristiti, odnosno staviti u pogon.

Član 19

Rješenje kojim se odobrava osnivanje ugostiteljske radnje sadrži:

1. ime i prezime, jedinstveni matični broj i adresu prebivališta podnosioca zahtjeva,

2. naziv ugostiteljske radnje,

3. mjesto, ulicu i broj objekta u kojem se pruža usluga,

4. vrstu usluge koja se pruža,

5. površinu objekta, odnosno prostora u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost,

6. naznaku o pružanju usluga tokom cijele godine ili sezonski.

Član 20

Nadležni organ vodi registar ugostiteljskih radnji (u daljnjem tekstu: registar).

Oblik, sadržaj i način vođenja registra propisuje ministar.

Rješenje kojim se odobrava osnivanje ugostiteljske radnje po pravomoćnosti upisuje se u registar.

Od dana upisa u registar ugostitelju počinju teći prava i obaveze u skladu sa ovim Zakonom i drugim propisima.

Ugostitelj je dužan u roku od šest mjeseci od dana upisa u registar otpočeti sa obavljanjem ugostiteljske djelatnosti.

Rješenje kojim se odobrava osnivanje ugostiteljske radnje ne može se prenijeti na drugo lice.

Član 21

Ugostiteljska radnja može početi raditi danom upisa u registar.

O upisu u registar nadležni organ obavijestit će nadležnu organizacionu jedinicu Porezne uprave,nadležnu turističko-ugostiteljsku inspekciju i druge organe koje vrše nadzor ili vode službenu evidenciju u oblasti ugostiteljstva, dostavljanjem pravomoćnog rješenja kojim se odobrava osnivanje ugostiteljske radnje.

Član 22

Rješenje kojim se odobrava osnivanje ugostiteljske radnje prestaje važiti odjavom ili po sili zakona.

Ugostitelj je dužan odjaviti obavljanje ugostiteljske djelatnosti pisanim putem nadležnom organu prije prestanka rada.

Prestanak obavljanja ugostiteljske djelatnosti odjavom utvrđuje se danom navedenim u odjavi s tim da se obavljanje ugostiteljske djelatnosti ne može odjaviti unatrag.

Ako u odjavi nije naznačen datum prestanka obavljanja ugostiteljske djelatnosti, prestanak se utvrđuje danom podnošenja zahtjeva za odjavu.

Član 23

Rješenje kojim se odobrava osnivanje ugostiteljske radnje prestaje važiti po sili zakona ako:

1. ugostitelj ne započne obavljati ugostiteljsku djelatnost u roku od šest mjeseci od dana upisa u registar,

2. pravomoćnim aktom ugostitelju je izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja ugostiteljske djelatnosti za vrijeme dok ta mjera traje,

3. ugostitelj prestane ispunjavati neki od uvjeta navedenih u članu 16. ovog Zakona,

4. danom stupanja na izdržavanje kazne ugostitelj bude osuđen pravomoćnom presudom na kaznu zatvora dužu od šest mjeseci,

5. inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog Zakona i drugim propisima, a utvrđeni nedostaci nisu otklonjeni u zadanom roku,

6. naknadno se utvrdi da je rješenje kojim se odobrava osnivanje ugostiteljske radnje zasnovano na neistinitim podacima ili krivotvorenim dokazima.

Član 24

U slučaju smrti ugostitelja članovi zajedničkog domaćinstva mogu nastaviti obavljati djelatnost, putem zaposlenog radnika, ako isti ispunjava uvjete iz člana 16. ovog Zakona, u trajanju od šest mjeseci.

Član 25

O prestanku važenja rješenja u smislu čl. 22. i 23. ovog Zakona nadležni organ donosi rješenje.

Po pravomoćnosti rješenja ugostiteljska radnja se briše iz registra.

O brisanju iz registra nadležni organ obavijestit će nadležnu organizacionu jedinicu Porezne uprave, nadležnu turističko-ugostiteljsku inspekciju i druge organe koji vrše nadzor ili vode službenu evidenciju u oblasti ugostiteljstva dostavljanjem pravomoćnog rješenja.

IV. RAZVRSTAVANJE I KATEGORIZACIJA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

1. Razvrstavanje ugostiteljskih objekata

Član 26

Ugostiteljski objekti, s obzirom na vrstu ugostiteljskih usluga koje se u njima pružaju, mogu biti:

1. smještajni objekti - objekti u kojima se pružaju usluge smještaja, prehrane, pića, napitaka i slastica,

2. ugostiteljski objekti - objekti u kojima se pružaju usluge prehrane, pića, napitaka i slastica,

3. catering objekti - objekti u kojima se pripremaju jela, slastice, pića i napici za konzumiranje na drugom mjestu sa ili bez posluživanja.

Objekti iz stava 1. ovog člana razvrstavaju se u skupine, i to:

1. smještajni objekti u skupine:

- hoteli,

- kampovi i druge vrste objekata za smještaj;

2. ugostiteljski objekti u skupine:

- restorani,

- barovi;

3. catering objekti u skupine:

- pripremnice jela, slastica, pića i/ili napitaka,

- kantine.

Objekti iz skupina navedenih u stavu 2. ovog člana razvrstavaju se u pojedine vrste polazeći od načina posluživanja i pretežitosti usluga koje se pružaju u objektu.

Pojedine vrste ugostiteljskog objekta mogu biti klupskog tipa (klub) u kojima se ugostiteljske usluge pružaju samo određenoj skupini gostiju (članovi kluba).

Ministar će propisati vrste objekata unutar skupina iz stava 2. ovog člana, ugostiteljske usluge koje se moraju pružati u pojedinoj vrsti ugostiteljskog objekta, te vrste ugostiteljskih objekata koje mogu biti klupskog tipa.

Član 27

Ugostiteljski objekt može imati naziv jedne vrste ugostiteljskog objekta.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, ugostiteljski objekat može imati naziv dvije vrste ugostiteljskih objekata, ako za svaku vrstu ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog Zakona i drugim propisima.

Naziv vrste ugostiteljskog objekta može se promijeniti, ako su ispunjeni uvjeti propisani za drugu vrstu i za to izdano odgovarajuće rješenje nadležnog organa u skladu sa odredbama ovog Zakona.

Član 28

Ugostitelj ne može obavljati ugostiteljsku djelatnost u objektu iz člana 26. stav 1. ovog Zakona prije nego što od nadležnog organa dobije rješenje da objekt ispunjava minimalne uvjete propisane za određenu vrstu ugostiteljskog objekta koji se ne kategorizira, te dobije rješenje od Ministarstva da objekt ispunjava propisane minimalne uvjete i uvjete za određenu kategoriju, osim u slučaju iz člana 9. stav 6., člana 18. stav 3., člana 32. stav 6. i člana 46. stav 2. ovog Zakona.

Član 29

Ugostiteljski objekt koji prestane ispunjavati uvjete propisane za određenu vrstu i kategoriju ne može poslovati kao ta vrsta i kategorija ugostiteljskog objekta.

2. Kategorizacija ugostiteljskih objekata

Član 30

Ugostiteljski objekti za smještaj (hoteli, kampovi i druge vrste objekata za smještaj) obavezno se kategoriziraju zavisno od uređenja, opreme, uređaja, usluga, održavanja i ostalih elemenata.

Oznaka za kategoriju pojedinog ugostiteljskog objekta za smještaj je zvjezdica.

Ministar će propisati vrste ugostiteljskih objekata za smještaj koji se kategoriziraju, kategorije, uvjete za kategorije, oznake za vrste i kategorije, način označavanja vrsta i kategorija te način kategorizacije tih objekata.

Član 31

Ugostiteljski objekt za prehranu se ne kategorizira.

Izuzetno od odredbe iz stava 1. ovog člana, na zahtjev ugostitelja može se kategorizirati objekt vrste restoran iz skupine restorani.

Oznaka za kategoriju pojedinog restorana je brončana, srebrena ili zlatna kuharska kapa.

Ministar će propisati mjerila i postupak kategorizacije restorana.

Član 32

Ministarstvo, na zahtjev ugostitelja, rješenjem utvrđuje ispunjavanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju za smještajne objekte, kojih se kategorije označavaju sa četiri i pet zvjezdica, u roku od 30 dana od dana prijema urednog zahtjeva.

Ministarstvo, na zahtjev ugostitelja, rješenjem utvrđuje ispunjavanje uvjeta za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za prehranu iz skupine restorani, kojih se kategorija označava zlatnom kuharskom kapom, u roku od 30 dana od dana prijema urednog zahtjeva.

Rješenje iz st. 1. i 2. ovog člana upisuje se u Upisnik o razvrstavanju i kategorizaciji smještajnih objekata koji vodi Ministarstvo.

Troškove postupka iz st. 1. i 2. ovog člana snosi ugostitelj.

Ministar će donijeti propis o obliku, sadržaju i načinu vođenja Upisnika iz stava 3. ovog člana i Upisnika iz člana 9. stav 3. ovog Zakona.

Ako Ministarstvo ne donese rješenje iz st. 1. i 2. ovog člana u propisanom roku ili ne donese rješenje kojim se zahtjev odbija zbog neispunjavanja propisanih uvjeta, ugostitelj može započeti raditi u ugostiteljskom objektu, o čemu je dužan prethodno pisanim putem obavijestiti Ministarstvo ukoliko je za građevinu u kojoj se nalazi ugostiteljski objekat, u skladu sa posebnim propisom, pribavio odgovarajući akt prema kojem se građevina smije koristiti, odnosno staviti u pogon.

Član 33

Ministarstvo po službenoj dužnosti svako pet godina provodi ponovnu kategorizaciju smještajnih objekata čije se kategorije označavaju sa četiri i pet zvjezdica.

Kada nadležni inspekcijski organ utvrdi da smještajni objekat ne ispunjava propisane uvjete koji se odnose na dodijeljenu kategorizaciju, nadležno ministarstvo će po službenoj dužnosti izvršiti ponovnu kategorizaciju.

O provedenoj kategorizaciji iz stava 1. ovog člana Ministarstvo donosi rješenje koje se upisuje u Upisnik iz člana 32. stav 3. ovog Zakona.

Ministarstvo po službenoj dužnosti pazi na rok iz stava 1. ovog člana.

Ako se utvrdi da smještajni objekat više ne ispunjava uvjete za utvrđenu vrstu i kategoriju, rješenjem će se utvrditi nova vrsta, odnosno kategorija smještajnog objekta ili prestanak važenja izdatog rješenja o vrsti i kategoriji.

U slučaju iz stava 5. ovog člana troškove postupka snosi ugostitelj.

Član 34

Zahtjev ugostitelja za izdavanje rješenja iz člana 32. ovog Zakona sadrži:

1. firmu i sjedište ugostitelja,

2. dokaz da je registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti,

3. vrstu ugostiteljskog objekta,

4. usluge koje će biti predmet poslovanja ugostiteljskog objekta,

5. podatak da li ugostitelj u ugostiteljskom objektu posluje tokom cijele godine ili sezonski,

6. prijedlog za kategoriju ugostiteljskog objekta,

7. podatke o veličini i opremljenosti ugostiteljskog objekta.

Član 35

Rješenje iz člana 32. st. 1. i 2. ovog Zakona izdat će se ugostitelju uz sljedeće uvjete:

1. da je registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti,

2. da ima poslovni prostor za koji ima dokaz o pravu vlasništva ili ugovor o zakupu poslovnog prostora, te dokaz da je za poslovni prostor izdata upotrebna dozvola,

3. da objekt u kojem će se obavljati ugostiteljska djelatnost ispunjava uvjete propisane za određenu vrstu odnosno kategoriju objekta,

4. da ispunjava i druge uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona.

Član 36

Rješenje iz člana 32. st. 1. i 2. ovog Zakona prestaje važiti:

- ako ugostitelj u ugostiteljskom objektu na koji se rješenje odnosi ne započne raditi u roku od šest mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja,

- ako se utvrdi da je ugostitelj, odnosno ugostiteljski objekt prestao ispunjavati neki od uvjeta navedenih u članu 35. ovog Zakona,

- odjavom obavljanja djelatnosti u ugostiteljskom objektu koja se vrši pisanim putem prije prestanka rada kod Ministarstva; ako u odjavi nije naznačen datum prestanka obavljanja djelatnosti, prestanak se utvrđuje danom podnošenja zahtjeva s tim što se prestanak obavljanja ugostiteljske djelatnosti ne može odjaviti unatrag.

O prestanku važenja rješenja iz stava 1. ovog člana Ministarstvo donosi rješenje.

Rješenje iz stava 2. ovog člana upisuje se u Upisnik iz člana 32. stav 3. ovog Zakona.

Član 37

Protiv rješenja o kategorizaciji ugostiteljskog objekta koje u prvom stepenu donosi Ministarstvo nije dopuštena žalba, ali se protiv tog rješenja može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja.

V. UGOSTITELJSKE USLUGE U POKRETNOM OBJEKTU I SLIČNO

Član 38

Pojedine ugostiteljske usluge mogu se pružati i u pokretnom objektu koji se ne smatra ugostiteljskim objektom u smislu člana 26. ovog Zakona, ako ispunjava minimalne uvjete.

Objekt iz stava 1. ovog člana je objekt koji se može premještati iz jednog mjesta na drugo vlastitim pogonom ili vučom.

Ministar će propisati minimalne uvjete koje moraju ispunjavati objekti iz stava 1. ovog člana, vrste i način pružanja ugostiteljskih usluga u tim objektima.

Nadležni organ utvrđuje ispunjavanje uvjeta iz propisa donesenog na osnovu stava 3. ovog člana.

Nadležni organ određuje prostore na kojima se mogu pružati usluge u objektima iz stava 1. ovog člana.

Član 39

Ugostiteljske usluge mogu se pružati iz kioska, pod šatorom i sl., ako su ispunjeni tehnički uvjeti.

Ministar propisuje uvjete za pružanje ugostiteljskih usluga iz stava 1. ovog člana, a predstavnički organ jedinice lokalne samouprave određuje prostore na kojima se mogu locirati ugostiteljski objekti u skladu sa regulacionim odnosno urbanističkim planom i na udaljenosti ne manjoj od 100 metara od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, osim ukoliko se ne radi o održavanju manifestacije sajma.

Ministar će utvrditi koja se jela, pića i napitci mogu posluživati u objektima iz stava 1. ovog člana.

Nadležni organ utvrđuje ispunjavanje uvjeta iz propisa donesenog na osnovu stava 2. ovog člana.

VI. KAMPOVANJE

Član 40

Kampovanje, u smislu ovog Zakona, jeste boravak pod šatorom, u kamp-kućici, kamp-prikolici i drugoj odgovarajućoj opremi za smještaj na otvorenom prostoru.

Kampovanje je dozvoljeno isključivo u kampu.

Zabranjeno je postavljanje šatora, kamp-kućica, kamp-prikolica i druge opreme za kampovanje u cilju kampovanja izvan kampa.

VII. UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU, SEOSKOM DOMAĆINSTVU I NA PLOVNOM OBJEKTU

1. Ugostiteljske usluge u domaćinstvu

Član 41

Pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona i drugim propisima fizičko lice u domaćinstvu može:

1. iznajmljivati gostima sobe, apartmane i kuće za odmor, ako je vlasnik najviše do 10 soba, odnosno 20 postelja,

2. organizirati kamp na svom zemljištu za najviše 20 smještajnih jedinica, odnosno 60 gostiju istodobno.

Fizičko lice u domaćinstvu može pružati i usluge doručka, polupansiona ili pansiona samo gostima kojima izdaje sobe, apartmane, kuće za odmor i u kampu.

Član 42

Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu objekti iz člana 41. ovog Zakona moraju ispunjavati minimalne uvjete za vrstu i uvjete za kategoriju.

Ministar će propisati minimalne uvjete za vrstu, kategorije, uvjete za kategoriju, oznake za kategorije, način označavanja kategorija te postupak kategorizacije objekata iz stava 1. ovoga člana.

Nadležni organ na zahtjev fizičkog lica u domaćinstvu utvrđuje jesu li ispunjeni minimalni uvjeti za vrstu i uvjeti za kategoriju za objekte iz člana 41. stav 1. ovog Zakona.

Član 43

Fizičko lice u domaćinstvu koje pruža usluge iz člana 41. ovog Zakona obavezno je:

1. vidno istaknuti na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini natpis sa oznakom vrste objekta utvrđene rješenjem nadležnog organa i kategorije objekta utvrđene rješenjem Ministarstva,

2. vidno istaknuti na ulazu u objekat ili u neposrednoj blizini naziv usluga koje pruža, cijene usluga koje nudi i iznos boravišne takse,

3. utvrditi normative o utrošku namirnica za pojedino jelo, piće i napitak i pružiti usluge u količinama i kvalitetu u skladu sa normativima, te na zahtjev gosta predočiti mu normative,

4. vidno istaknuti cijene usluga koje nudi i iznos boravišne takse na propisan i uobičajen način i pridržavati se istaknutih cijena,

5. izdati gostu račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu, koji obavezno mora da sadrži: naziv ugostiteljskog objekta, porezni ID broj, broj računa, datum i vrijeme izdavanja računa, vrstu, količinu i cijenu pruženih usluga, a kod pružanja usluga smještaja, navesti u računu i iznos boravišne takse,

6. voditi knjigu gostiju,

7. dostaviti normative i cjenike na ovjeru nadležnom organu najkasnije sedam dana prije njihove primjene.

Ministar će propisati oblik i sadržaj obrasca i način vođenja knjige gostiju iz stava 1. tačke 6. ovog člana.

Član 44

Pri pružanju usluga iz člana 41. ovog Zakona fizičkom licu u domaćinstvu mogu pomagati članovi njegovog domaćinstva.

U slučaju iz stava 1. ovog člana članovi domaćinstva moraju ispunjavati zdravstvene uvjete za rad u ugostiteljstvu u skladu sa posebnim propisima.

Član 45

Za pružanje usluga iz člana 41. ovog Zakona fizičko lice u domaćinstvu dužno je pribaviti rješenje nadležnog organa kojim se odobrava pružanje tih usluga.

Rješenje iz stava 1. ovog člana izdat će se fizičkom licu u domaćinstvu uz sljedeće uvjete:

1. državljanin je Bosne i Hercegovine,

2. poslovno je sposobno,

3. vlasnik je objekta (soba, apartman ili kuća za odmor i sl.) ili zemljišta za kamp,

4. ispunjava propisane zdravstvene uvjete,

5. objekt u kojem će se pružati usluge ispunjava propisane minimalne uvjete i uvjete za kategoriju u skladu sa ovim Zakonom,

6. nije mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane pružanja usluga u domaćinstvu.

Član 46

Rješenje iz člana 45. stav 1. ovog Zakona nadležni organ izdat će u roku od 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva, ako su ispunjeni uvjeti iz člana 45. stav 2. ovog Zakona.

Ako nadležni organ ne donese rješenje iz stava 1. ovog člana u propisanom roku ili ne donese rješenje kojim se zahtjev odbija zbog neispunjavanja propisanih uvjeta, fizičko lice u domaćinstvu može započeti sa pružanjem usluga o čemu je dužno prethodno pisanim putem obavijestiti nadležni organ ukoliko je za građevinu u kojoj se nalazi ugostiteljski objekt, u skladu sa posebnim propisom, pribavilo odgovarajući akt prema kojem se građevina smije koristiti, odnosno staviti u pogon.

Član 47

Rješenje kojim se odobrava pružanje usluga fizičkom licu u domaćinstvu sadrži:

1. ime i prezime, jedinstven matični broj i adresu prebivališta podnositelja zahtjeva,

2. mjesto, ulicu i broj objekta u kojem se pruža usluga,

3. vrstu ugostiteljske usluge i broj gostiju kojima se usluga može pružiti,

4. vrstu i kategoriju objekta u kojem se pruža usluga,

5. podatak o pružanju usluga tokom cijele godine ili sezonski.

Član 48

Rješenje iz člana 47. upisuje se u Upisnik o obavljanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koje vodi nadležni organ.

Ministar će propisati oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika iz stava 1. ovog člana.

Član 49

Rješenje iz člana 47. ovog Zakona prestaje važiti:

1. danom odjave fizičkog lica u domaćinstvu navedenim u odjavi ili danom podnošenja odjave nadležnom organu, s tim što se prestanak obavljanja ugostiteljske djelatnosti ne može odjaviti unatrag,

2. ako fizičko lice u domaćinstvu ne započne pružati usluge u roku od šest mjeseci od dana upisa u registar,

3. ako se utvrdi da je fizičko lice u domaćinstvu, odnosno objekt u kojem se pružaju ugostiteljske usluge prestalo ispunjavati neki od uvjeta navedenih u članu 45. stav 2. ovog Zakona,

4. ako je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog Zakona i drugim propisima, a utvrđeni nedostaci nisu otklonjeni u zadanom roku,

5. ako nadležni organ naknadno utvrdi da je rješenje kojim se odobrava pružanje usluga fizičkom licu u domaćinstvu zasnovano na neistinitim podacima ili krivotvorenim dokazima.

O prestanku važenja rješenja iz člana 45. stav 1. ovog Zakona nadležni organ donosi rješenje koje upisuje u Upisnik iz člana 48. stav 1. ovog Zakona.

2. Ugostiteljske usluge u seoskom domaćinstvu

Član 50

U domaćinstvu organiziranom kao turistička seoska privreda (u daljnjem tekstu: seosko domaćinstvo), član seoskog domaćinstva može pružati usluge iz člana 41. stav 1. tačka 1., osim iznajmljivanja kuća za odmor iz člana 41. stav 1. tačka 2. ovog Zakona.

Osim usluga iz stava 1. ovog člana u seoskom domaćinstvu mogu se pripremati i posluživati topla i hladna jela, pića i napitci iz pretežno vlastite proizvodnje za najviše 50 lica (izletnika) istodobno.

U seoskom domaćinstvu mogu se pružati i usluge degustacije vina ili rakije te posluživanje domaćih narezaka iz vlastite proizvodnje u uređenom dijelu stambenog ili privrednog objekta, u zatvorenom, natkrivenom ili na otvorenom prostoru za najviše 50 lica (izletnika) istodobno, mogu se prodavati izrađene narodne rukotvorine kao i organizirati aktivnosti na upoznavanju naslijeđa, načina života i tradicionalne kulture seoskih područja.

Ministar će propisati minimalne uvjete, uvjete za kategoriju i način kategorizacije objekata u kojima se pružaju usluge iz ovog člana.

Na pružanje usluga u seoskom domaćinstvu na odgovarajući način primjenjuju se odredbe čl. od 42. do 49. ovog Zakona.

Ministar, uz prethodno pribavljeno mišljenje federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, propisat će šta se to smatra pretežno vlastitom proizvodnjom, te koje vrste proizvoda ne moraju biti iz vlastite proizvodnje u skladu sa stavom 2. ovog člana.

3. Ugostiteljske usluge na plovnom objektu

Član 51

Pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog Zakona i drugim propisima ugostitelj - fizičko lice može pružati usluge prehrane, pića i napitaka na svom plovnom objektu za najviše 20 gostiju istodobno.

Ministar će propisati minimalne uvjete, kao i način njihovog utvrđivanja koje moraju ispuniti objekti iz stava 1. ovog člana.

Na pružanje usluga iz stava 1. ovog člana na odgovarajući način primjenjuju se odredbe čl. od 42. do 49. ovog Zakona.

Član 52

Nadležni organ dužan je rješenja u vezi sa obavljanjem ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu, seoskom domaćinstvu i na plovnom objektu dostaviti nadležnoj organizacijskoj jedinici Porezne uprave, nadležnoj turističko-ugostiteljskoj inspekciji i drugim organima koji vrše nadzor ili vode službenu evidenciju u oblasti ugostiteljstva.

VIII. NADZOR

Član 53

Upravni nadzor nad primjenom ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona vrši Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona, te pojedinačnih akata, uvjeta i načina rada nadziranog pravnog i fizičkog lica provodi Federalna uprava za inspekcijske poslove u okviru svoje nadležnosti.

Član 54

Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona, te pojedinačnih akata, uvjeta i načina rada nadziranih davaoca ugostiteljskih usluga provodi Federalna uprava za inspekcijske poslove i kantonalni organ uprave nadležan za inspekcijske poslove u okviru svojih nadležnosti i u skladu sa posebnim propisima koje na prijedlog resornih ministarstava donosi Vlada Federacije i vlade kantona.

Član 55

Osim poslova navedenih u članu 53. ovog Zakona Federalna uprava za inspekcijske poslove obavlja i druge poslove koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u njenu nadležnost.

Član 56

U provođenju inspekcijskog nadzora nadležni inspektor Federalne uprave za inspekcijske poslove (u daljnjem tekstu: inspektor) ima ovlaštenje pregledati: poslovne i druge prostorije i prostore u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost, poslovne knjige, ugovore, isprave i evidencije i drugu poslovnu dokumentaciju koja mu omogućava uvid u poslovanje ugostitelja koji pruža ugostiteljske usluge, te obavljati i druge radnje u skladu sa ciljem inspekcijskog nadzora.

Član 57

Ugostitelji čije su prostorije i prostori, uređaji i oprema, odnosno predmeti rada i poslovanja podvrgnuti inspekcijskom nadzoru obavezni su omogućiti inspektoru nesmetano vršenje inspekcijskog nadzora.

Ugostitelj je obavezan na zahtjev inspektora dostaviti podatke, obavijesti i materijale koji su mu potrebni za obavljanje poslova iz njegove nadležnosti u primjerenom roku koji on odredi.

Inspekcijski pregled treba u isto vrijeme biti obavljen na takav način da ne ometa redovno obavljanje rada i poslovanje.

Član 58

Ako inspektor prilikom inspekcijskog nadzora utvrdi da ugostitelj ne postupa u skladu sa članom 11. ovog Zakona, donijet će rješenje kojim će naložiti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u roku od 15 dana.

Ukoliko se utvrđene nepravilnosti iz stava 1. ovog člana ne otklone u roku od 15 dana, inspektor će izdati na licu mjesta prekršajni nalog, odnosno podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

Žalba protiv rješenja iz stava 1. ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

Član 59

Ako inspektor u provođenju inspekcijskog nadzora utvrdi da se ugostiteljska djelatnost obavlja:

- bez registracije ili mimo registracije,

- bez rješenja kojim se odobrava obavljanje ugostiteljske djelatnosti izdatog od nadležnog organa,

- bez rješenja nadležnog organa kojim se utvrđuje da prostor, uređaji i oprema za obavljanje ugostiteljske djelatnosti udovoljavaju propisanim uvjetima za obavljanje te djelatnosti, rješenjem će zabraniti obavljanje ugostiteljske djelatnosti subjektu nadzora koji istu obavlja na nezakonit način.

Inspektor će rješenje iz stava 1. ovog člana donijeti bez odlaganja sa utvrđenim činjenicama odlučnim za donošenje rješenja.

Žalba protiv rješenja iz stava 1. ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

Subjektu nadzora kojem je zabranjen rad inspektor će pečaćenjem ili na drugi pogodan način zatvoriti prostorije u kojima obavlja ugostiteljsku djelatnost, te može privremeno oduzeti opremu, uređaje, sredstva za rad i prijevozna sredstva kojima obavlja nezakonitu djelatnost do konačne odluke.

Inspektor je obavezan da u zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za učinjeni prekršaj, odnosno uz prijavu za učinjeno krivično djelo, o privremenom oduzimanju predmeta, odmah izvjesti nadležno tijelo kod kojeg pokreće postupak zbog učinjenog prekršaja ili krivičnog djela, zavisno od kvalifikacije djela učinjenog oduzetim predmetima.

Inspekcijski organi u čijem se sastavu nalazi inspekcija osigurat će uvjete za održavanje i čuvanje privremeno oduzetih predmeta.

Troškovi prinudnog izvršenja kao i troškovi štete nastale prinudnim izvršenjem padaju na teret izvršenika-stranke.

Član 60

Ako su poslovni prostor, uređaji i oprema namijenjeni za obavljanje ugostiteljske djelatnosti prestali ispunjavati propisane uvjete po izdatom odobrenju, inspektor će donijeti rješenje bez odlaganja a najkasnije u roku od osam dana od dana obavljenog nadzora sa utvrđenim činjenicama odlučnim za donošenje rješenja kojim će odrediti rok, ne kraći od 30 dana, ugostitelju da prilagodi pružanje usluga u skladu sa zakonom.

Ako se nedostaci iz stava 1. ovog člana ne otklone u određenom roku, inspektor će donijeti rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti.

Žalba protiv rješenja iz st. 1. i 2. ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

Ukoliko ugostitelj i poslije zabrane nastavi obavljati ugostiteljsku djelatnost, nakon što je rješenje o zabrani postalo izvršno, inspektor će donijeti zaključak o prinudnom izvršenju rješenja pečaćenjem objekta.

Troškovi prinudnog izvršenja kao i troškovi štete nastale prinudnim izvršenjem padaju na teret izvršenika-stranke.

Član 61

Ako inspektor prilikom vršenja inspekcijskog nadzora utvrdi nepravilnosti ili nepridržavanje propisa za čiji nadzor nije nadležan, obavijestit će nadležni organ uprave bez odlaganja a najkasnije u roku od osam dana.

Član 62

Protiv rješenja kantonalnog inspektora može se izjaviti žalba nadležnom kantonalnom organu u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

Protiv rješenja koji u prvom stepenu donosi federalni inspektor može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

IX. KAZNENE ODREDBE

Član 63

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:

1. obavlja ugostiteljsku djelatnost suprotno odredbama člana 3. ovog Zakona;

2. ne pruža ugostiteljske usluge u skladu sa odredbama iz člana 11. ovog Zakona;

3. ugostiteljski objekt ne ispunjava uvjete u pogledu uređenja i opreme ugostiteljskih objekata, usluga, projektiranja, građenja i održavanja građevine, zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite od buke, zaštite i unapređenja okoliša, zdravstvene uvjete za rad u ugostiteljstvu u skladu sa posebnim propisima kao i druge uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona (član 8. st. 1., 2. i 3.);

4. ugostitelj započne obavljati ugostiteljsku djelatnost u objektu iz člana 26. stav 1. ovog Zakona prije nego što od nadležnog organa dobije rješenje da objekt ispunjava minimalne uvjete propisane za određenu vrstu ugostiteljskog objekta koji se ne kategorizira, te dobije rješenje od Ministarstva da objekt ispunjava propisane minimalne uvjete i uvjete za određenu kategoriju, osim u slučaju iz člana 9. stav. 6., člana 18. stav 3., člana 32. stav 6. i člana 46. stav 2. ovog Zakona (član 28.).

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kaznit će se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 150,00 KM do 1.500,00 KM.

Član 64

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:

1. pruža usluge smještaja i prehrane osobama koje nisu njegovi radnici, penzioneri, te članovi uže porodice radnika i penzionera (član 4. stav 1.),

2. objekt u kojem pruža ugostiteljske usluge ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i drugim propisima (član 4. st. 1. i 4.),

3. pruža ugostiteljske usluge u objektu zatvorenog tipa bez rješenja nadležnog organa (član 4. stav 3.),

4. za oglašavanje i reklamiranje usluga i isticanje poruka u komercijalnom poslovanju koristi oznaku propisane vrste koja nije utvrđena rješenjem nadležnog organa i kategorije objekta koja nije utvrđena rješenjem Ministarstva (član 12.).

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 2.000,00 KM.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kaznit će se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 150,00 KM do 1.500,00 KM.

Član 65

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:

1. ne utvrdi normative o utrošku namirnica, pića i napitaka za pojedine usluge prehrane, pića i napitaka ili ne pruži usluge u količinama i kvalitetu u skladu sa normativima ili na zahtjev gosta ne predoči mu normativ (član 11. stav 1. tačka 4.);

2. vidno ne istakne cijene usluga koje nudi u ugostiteljskom objektu na način dostupan gostima, ili ako se ne pridržava istaknutih i ovjerenih cijena ili ako kod pružanja usluga smještaja u cjenicima ne istakne i iznos boravišne takse, te ako cjenici nisu dostupni gostima u dovoljnom broju primjeraka (član 11. stav 1. tačka 5.);

3. gostu ne izda račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu, koji obavezno mora da sadrži : naziv ugostiteljskog objekta, porezni ID broj, broj računa, datum i vrijeme izdavanja računa, vrstu, količinu i cijenu pruženih usluga, a kod pružanja usluga smještaja u računu ne navede i iznos boravišne takse (član 11. stav 1. tačka 6);

4. ne dostavi normative na ovjeru nadležnom organu ili ih počne primjenjivati prije utvrđenog roka (član 11. stav 1. tačka 8.);

5. ne dostavi cjenike na ovjeru nadležnom organu ili ih počne primjenjivati prije utvrđenog roka (član 11. stav 1. tačka 9.);

6. ne vodi knjigu gostiju u ugostiteljskom objektu za smještaj (član 11. stav 1. tačka 10.);

7. ne vodi knjigu žalbi na propisan način u svakom ugostiteljskom objektu, ne dostavi izjavljeni prigovor u propisanom roku nadležnoj turističko-ugostiteljskoj inspekciji, te ne odgovori na prigovor u propisanom roku (član 11. stav 1. tačka 11.);

8. ne vodi poslovne knjige u skladu sa važećim propisima (član 11. stav 1. tačka 12.);

9. poslužuje alkoholna pića gostu mlađem od 18 godina (član 13.);

10. ne pruža ugostiteljsku uslugu u pokretnom objektu na propisan način ili ne zadovoljava propisane uvjete ili pruža ugostiteljsku uslugu u pokretnom objektu na prostoru koji nije utvrdio nadležni organ (član 38. st. 1. i 5.);

11. ne pruža ugostiteljske usluge iz kioska, pod šatorom i sl. na propisan način ili ne zadovoljava propisane uvjete (član 39.).

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 2.000,00 KM.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kaznit će se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 150,00 KM do 1.500,00 KM.

Član 66

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:

1. vidno ne istakne propisanu oznaku vrste na ulazu u ugostiteljski objekt utvrđene rješenjem nadležnog organa i kategorije ugostiteljskog objekta utvrđene rješenjem Ministarstva (član 11. stav 1. tačka 1.),

2. vidno ne istakne na ulazu u ugostiteljski objekt obavijest o radnom vremenu ili ako ta obavijest nije u skladu sa propisanim radnim vremenom (član 11. stav 1. tačka 2.),

3. u ugostiteljskom objektu za smještaj ne utvrdi kućni red i ne istakne ga na recepciji, ili izvod iz kućnog reda ne istakne u svim sobama i apartmanima (član 11. stav 1. taka 3.),

4. ne pridržava se propisanog radnog vremena (član 11. stav 1. tačka 7.).

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 2.000,00 KM.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kaznit će se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 150,00 KM do 1.500,00 KM.

Član 67

Novčanom kaznom u iznosu od 150,00 KM do 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice u domaćinstvu ako:

1. gostima iznajmljuje sobe, apartmane i kuće za odmor sa više od 10 soba, odnosno 20 postelja, organizuje kamp na svom zemljištu za više od 20 smještajnih jedinica, odnosno 60 gostiju istodobno (član 41. stav 1. tač. 1. i 2.);

2. pruža usluge doručka, polupansiona ili pansiona suprotno odredbi člana 41. stav 2.;

3. objekt u kojem pruža usluge ne ispunjava minimalne uvjete i uvjete za kategoriju (član 42.);

4. ne utvrdi normative namirnica, pića i napitaka za pojedine usluge prehrane pića i napitaka, ako takve usluge pruža i ne pruži usluge prema utvrđenim normativima, te na zahtjev gosta ne predoči normativ (član 43. stav 1. tačka 3.);

5. vidno ne istakne cijene usluga koje nudi i iznos boravišne takse na propisan i uobičajen način, te ako se ne pridržava istaknutih cijena (član 43. stav 1. tačka 4.);

6. gostu ne izda račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu, koji obavezno mora da sadrži: naziv ugostiteljskog objekta, porezni ID broj, broj računa, datum i vrijeme izdavanja računa, vrstu, količinu i cijenu pruženih usluga, a kod pružanja usluga smještaja, ne navede u računu i iznos boravišne takse (član 43. stav 1. tačka 5.);

7. ne vodi knjigu gostiju (član 43. stav 1. tačka 6.);

8. normative i cjenike ne dostavi na ovjeru nadležnom organu ili ih ne dostavi u utvrđenom roku (član 43. stav 1. tačka 7.);

9. koristi rad lica koja nisu članovi njegovog domaćinstva (član 44. stav 1.);

10. članovi domaćinstva ne ispunjavaju propisane zdravstvene uvjete za rad u ugostiteljstvu u skladu sa posebnim propisima (član 44. stav 2.);

11. pruža usluge iz čl. 41. i 50. ovog Zakona, a ne ispunjava propisane minimalne uvjete, odnosno uvjete za kategoriju, ili ih pruža bez pribavljenog odobrenja nadležnog organa;

12. pruža usluge smještaja, prehrane, pića i napitaka a nije član seoskog domaćinstva, ili ako pruža usluge smještaja suprotno odredbi člana 50. stav 1. ovog Zakona, ili ako priprema i poslužuje topla i hladna jela, pića i napitke koji nisu pretežno iz vlastite proizvodnje, ili ako pruža usluge prehrane, ili ako pruža usluge degustacije vina ili rakije ili posluživanja domaćih narezaka koji nisu iz vlastite proizvodnje (član 50. st. 2. i 3.).

Član 68

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 1.000,00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice u domaćinstvu, ako:

- vidno ne istakne oznaku propisane vrste utvrđene rješenjem nadležnog organa i kategorije objekta utvrđene rješenjem Ministarstva (član 43. stav 1. tačka 1.).

Član 69

Novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 500,00 KM kaznit će se za prekršaj lice koje kampuje van kampa ili postavlja šator, kamp-kućicu, kamp-prikolicu i drugu opremu za kampovanje sa svrhom kampovanja van kampa (član 40. st. 2. i 3.).

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana može se izreći zaštitna mjera oduzimanja predmeta kojima je počinjen prekršaj.

Član 70

Za prekršaje utvrđene u čl. 65., 67. i 68. ovog Zakona, ako se ponove u roku od jedne godine od pravomoćnosti prvog rješenja o prekršaju, uz novčanu kaznu, izreći će se i zaštitna mjera zabrane obavljanja ugostiteljske djelatnosti u trajanju do šest mjeseci i za fizičko lice i za pravno lice.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 71

Pravno i fizičko lice kojima je obavljanje ugostiteljske djelatnosti odobreno prema ranijim propisima dužni su usaglasiti svoje poslovanje sa odredbama ovog Zakona u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 72

Federalni ministar okoliša i turizma donijet će propise na osnovu ovlaštenja iz ovog Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 73

Do donošenja propisa na osnovu ovlaštenja iz ovog Zakona primjenjivat će se važeći propisi.

Član 74

Postupci koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog Zakona dovršit će se u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 75

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaju važiti odredbe Zakona o turističko-ugostiteljskoj djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/96 i 28/03) kojima se uređuje ugostiteljska djelatnost.

Član 76

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Natrag na “BiH Pravo”